Wijzigingen in de arbeidsomstandighedenwet | Veldhuis Advies

Wijzigingen in de arbeidsomstandighedenwet

Filter

Wijzigingen in de arbeidsomstandighedenwet

Head Arbeidsongeschikt

De arbeidsomstandighedenwet heeft tot doel de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers te bevorderen. In deze wet is bepaald dat werkgever en werknemer sámen aan de slag moeten om de juiste arbeidsomstandigheden te waarborgen, waarbij de werkgever verantwoordelijk wordt gesteld voor het uiteindelijke resultaat. In december 2015 heeft minister Asscher een wetsvoorstel ingediend voor wijziging van de arbeidsomstandighedenwet. De wijzigingen zullen zoals het er nu naar uitziet per 1 juli 2017 van kracht zijn.

Directe toegang tot de bedrijfsarts

Door de aankomende wijzigingen wordt de afstand tussen werknemers en bedrijfsartsen verkleind. Zo krijgt iedere werknemer, ziek of niet, direct toegang tot de bedrijfsarts via een zogenoemd ‘open spreekuur’. Kan een werknemer zich niet vinden in het oordeel van de bedrijfsarts, dan heeft hij of zij met ingang van 1 juli 2017 het recht om een second opinion aan te vragen. De kosten hiervan komen voor rekening van de werkgever.

Werknemers mogen niet zelf bepalen door welke bedrijfsarts de second opinion wordt verricht. Maar ook de werkgever moet goed opletten wie de second opinion voor z’n rekening neemt: de bedrijfsarts bij wie de second opinion wordt aangevraagd, mag niet werkzaam zijn in dezelfde bedrijfsartsengroep als de arts die het eerste oordeel heeft geveld.

Overige wijzigingen

De werknemer kan dus gemakkelijker naar de bedrijfsarts, maar ook andersom: in de gewijzigde arbeidsomstandighedenwet staat dat de bedrijfsarts iedere werkplek moet kunnen bezoeken. Verder moeten de afspraken met betrekking tot de arbodienstverlening voortaan worden vastgelegd in een zogeheten ‘basiscontract arbodienstverlening’. Werkgevers zonder basiscontract arbodienstverlening lopen het risico op een boete van de inspectie SZW.

Gevolgen van de wetswijziging

Lastenverzwaring voor bedrijfsartsen

Naar verwachting zal de wetswijziging ertoe leiden dat het huidige tekort aan bedrijfsartsen nog verder oploopt. Om de belasting bij de bedrijfsartsen te verkleinen, wordt een tweetal maatregelen ingezet. Allereerst moet een grootschalige campagne zorgen voor de werving van meer bedrijfsartsen. Daarnaast worden er ‘casemanagers onder taakdelegatie’ aangesteld. Hierbij werken casemanagers en bedrijfsartsen intensief samen, om op deze manier de kwaliteit van de verzuimbegeleiding te waarborgen. De casemanager onder taakdelegatie kan taken van de bedrijfsarts overnemen, zoals het rond de tafel gaan met de werknemer, informatie verzamelen voor de bedrijfsarts en het schriftelijk vastleggen hiervan. Het spreekt vanzelf dat het uiteindelijke akkoord vanuit medisch oogpunt de taak van de bedrijfsarts blijft, maar het voorwerk kan op deze manier grotendeels door de casemanager onder taakdelegatie worden gedaan.

Kostenverzwaring voor werkgevers

Voor werkgevers zal de wetswijziging naar verwachting een grote kostenverzwaring met zich meebrengen. Als werknemers op kosten van de werkgever een second opinion kunnen aanvragen, is de drempel om dit daadwerkelijk te doen waarschijnlijk laag. Uiteraard hebben werknemers ook onder de huidige wetgeving het recht om het oordeel van de bedrijfsarts in twijfel te trekken: zij kunnen nu een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Hieraan hangt echter een prijskaartje van € 100,= dat door de werknemer zelf moet worden opgehoest, ook als hij/zij door het UWV in het gelijk wordt gesteld.

Goede voorlichting belangrijk

Komen werkgevers en werknemers door de gewijzigde wetgeving niet (verder) tegenover elkaar te staan? Op het eerste gezicht misschien wel, met name wanneer werknemers ervan uitgaan dat zij op kosten van hun werkgever hun ‘gelijk kunnen halen’ bij een andere bedrijfsarts. Goede voorlichting speelt hierbij een rol: in tegenstelling tot wat veel mensen denken, stelt een bedrijfsarts in de regel geen diagnose. In plaats daarvan kijkt hij/zij puur naar de invloed die de klacht, ziekte of aandoening heeft op het werk van de betrokkene.

Met gezamenlijke verantwoordelijkheid kom je verder

Met de lastenverzwaring (voor de bedrijfsarts) en de kostenverzwaring (voor de werkgever) in het vooruitzicht, wordt het voorkómen van verzuim belangrijker dan ooit. In de gewijzigde arbeidsomstandighedenwet krijgt de OR of PVT instemmingsrecht bij de keuze van een preventiemedewerker. Ook wordt de rol van deze preventiemedewerker steeds sterker.

Preventiebeleid

Veel werkgevers zijn zich gelukkig inmiddels bewust van de winst die er te behalen valt met een goed preventiebeleid, maar voor anderen zijn er op dit gebied nog een aantal slagen te maken. Bovendien speelt ook de werknemer zélf hierin een belangrijke rol: uiteindelijk heeft hij/zij de zorg voor eigen gezondheid en welzijn in grote mate zelf in de hand.

Loopbaan begeleiding

Actief meedenken over de eigen loopbaan is hierbij essentieel: kan iemand het werk wat hij nu doet, tot op hogere leeftijd volhouden? Zo nee, welke mogelijkheden tot omscholing zijn er binnen of buiten de organisatie te vinden? Welke stappen moet de werknemer hierbij zetten en welke hulp kan en wil de werkgever hierbij bieden? Durf problemen en struikelblokken te benoemen, maak je samen sterk voor een oplossing, want met gezamenlijke verantwoordelijkheid kom je verder!

Arbodienstverlening

Wanneer het gaat om preventiebeleid staat NLG Arbo u graag met raad en daad terzijde. Zo biedt NLG Arbo een breed scala aan diensten op het gebied van onder meer ouderenbeleid, preventiebeleid en beleid-op-maat. Door nu te investeren in een goed preventiebeleid, zorgt u ervoor dat uw medewerkers gezond blijven en ook op latere leeftijd duurzaam inzetbaar zijn.

Uiteraard kunt u ook met betrekking tot de aankomende wijzigingen in de arbeidsomstandighedenwet bij de experts van NLG Arbo terecht. Zo informeert NLG Arbo u graag over uw rechten en plichten als werkgever en zorgt ervoor dat uw arbocontracten afgestemd zijn op de gewijzigde wetgeving.

Neem contact met ons op via tel. (0578) 200100 of via oost@nlg-arbo.nl.


Lees meer over de samenwerking van NLG Arbo met Veldhuis advies.


 

Margreet Mulder
Casemanager CRoV
NLG Arbo
Dit artikel is geschreven door:

Als casemanager haalt Margreet de meeste voldoening uit het bij elkaar brengen van de belangen van zowel de werkgever, als de zieke werknemer. Met oog voor de persoonlijke en emotionele kanten van langdurig ziek zijn. Margreet is Casemanager met Regie op Verzuim en teamleider bij NLG Arbo, de inhouse Arbo-dienstverlener bij Veldhuis Advies.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld