Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans voor u als werkgever? | Veldhuis Advies

Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans voor u als werkgever?

Filter

Wat betekent de Wet arbeidsmarkt in balans voor u als werkgever?

Personeel

Op 28 mei heeft de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Deze wet treedt op 1 januari 2020 in werking. Wat staat er in de WAB en wat betekent dit voor u?

Doel WAB? Gat tussen flex en vast werk verkleinen.

De huidige regels bieden werknemers met vaste contracten veel bescherming, terwijl flexwerkers min of meer ‘vogelvrij’ zijn. Hierdoor zijn werkgevers terughoudend om mensen in vaste dienst te nemen. Het gevolg is dat grote groepen werknemers -vooral jongeren- onnodig lang in flexbanen blijven zitten en nauwelijks perspectief krijgen op zekerheid. Het kabinet vindt dit onwenselijk en komt daarom met maatregelen die het aantrekkelijker moeten maken om mensen in vaste dienst te nemen.

De Wet arbeidsmarkt in balans verkleint de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat niet de aard van het werk, maar eerder de kosten en de risico’s leidend zijn als werkgevers hun keuze maken tussen vast of flexibel personeel.

Sectorpremie WW wordt vervangen

Het jaar 2019 wordt het laatste jaar dat het UWV werkt met sectorpremies. Niet de sector waartoe uw bedrijf behoort, maar de aard van het contract (vast of flexibel) bepaalt voortaan hoeveel WW-premie u betaalt. Voor werknemers met een vast contract gaat u een lagere WW-premie betalen dan voor werknemers met een tijdelijk of een flexcontract.

Flexwerk wordt minder los

Als u vaak met oproepkrachten werkt, brengt de WAB voor u de nodige veranderingen met zich mee. Onder de nieuwe wetgeving is een oproepkracht met een nuluren- of een min/maxcontract alleen verplicht om te komen werken indien u hem of haar minimaal vier dagen van tevoren oproept! Kiest u voor een korter tijdsbestek, dan heeft de oproepkracht het recht om het werk te weigeren. En heeft u de werknemer wel vier dagen van tevoren opgeroepen, maar gaat het werk onverhoopt niet door? Dan moet u de oproepkracht tóch uitbetalen! Of u moet het werk ook minimaal vier dagen van tevoren hebben afgezegd.

Contract naar gewerkte uren

De Wet arbeidsmarkt in balans verplicht werkgevers om oproepkrachten na een contractperiode van twaalf maanden, een contract te bieden dat in overeenstemming is met het gemiddelde aantal gewerkte uren in het voorafgaande jaar. Dus heeft u een oproepkracht ingehuurd voor 14 uur per week, maar werkte hij of zij een jaar lang gemiddeld 20 uur per week? Dan moet u hem of haar een contract voor 20 uur bieden.

Aanpassingen ketenregeling

 • Contract voor bepaalde tijd uitgebreid
  Op dit moment mag een werkgever maximaal drie contracten voor bepaalde tijd aanbieden, met een maximale duur van 24 maanden. Met de WAB wordt die maximale duur uitgebreid naar 36 maanden. Bijvoorbeeld drie jaarcontracten in plaats van drie contracten van acht maanden. Na het derde contract voor bepaalde tijd, wordt de arbeidsovereenkomst bij verlenging automatisch omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd (afgezien van uitzonderingen in de cao).
 • Tussenpoos terugkerend tijdelijk werk verkorten
  Daarnaast krijgen cao-partijen de mogelijkheid de tussenpoos voor terugkerend tijdelijk werk te verkorten van zes naar drie maanden als dat werk maximaal 9 maanden per jaar kan worden uitgevoerd. Voorheen was dit alleen mogelijk voor seizoensarbeid.
 • Uitzondering invalkrachten primair onderwijs
  Invalkrachten in het primair onderwijs worden uitgezonderd van de ketenbepaling, als het gaat om vervanging wegens ziekte. Deze uitzondering moet het voor schoolbesturen beter mogelijk maken om in geval van ziekteverzuim een oplossing te vinden.

Vast werk wordt minder vast

Onder de WAB wordt het gemakkelijker om een medewerker in vaste dienst te ontslaan. Momenteel heeft gedwongen ontslag alleen kans van slagen wanneer u volledig voldoet aan één van de acht gronden voor ontslag. Met ingang van januari 2020 is het ontslaan van een werknemer ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden: de cumulatiegrond. Denk bijvoorbeeld aan een werknemer die niet voldoende functioneert én waarbij ook de arbeidsverhouding tussen u en hem of haar ernstig verstoord is.

Aanpassingen transitievergoeding

 • Eerdere, maar lagere transitievergoeding
  Onder de huidige wetgeving hoeft u een werknemer die korter dan twee jaar in dienst is geen transitievergoeding te betalen. De WAB brengt hier verandering in: onder de nieuwe wet heeft een werknemer al vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Zelfs als u hem of haar tijdens de proeftijd ontslaat! Voor ieder gewerkt jaar bedraagt de transitievergoeding (naar ratio) een derde maandsalaris. Deze vergoeding gaat gelden voor alle leeftijden en ongeacht de duur van het contract. Hierdoor gaat u een aanzienlijk lagere transitievergoeding betalen voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn, of ouder zijn dan 50 jaar.
 • Terugvorderen transitievergoeding bij staken MKB-onderneming
  Wanneer een onderneming wordt opgeheven, dient er ook een transitievergoeding betaald te worden aan de werknemers. Om kleine en middelkleine bedrijven tegemoet te komen die na 1 januari 2020 stoppen wegens langdurige ziekte of pensionering, komt er een terugvorderingsregeling. MKB-bedrijven met minder dan 25 werknemers kunnen de  betaalde tranisitievergoeding dan volledig vergoed krijgen door het UWV.
 • Compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemer
  Bovenstaande regeling staat overigens los van de compensatieregeling voor werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst na twee ziektejaren wordt ontbonden. Bijvoorbeeld omdat de zieke werknemer een WIA-uitkering ontvangt en er geen passende werkzaamheden meer binnen het bedrijf zijn. De transitievergoeding die in dat geval aan de zieke werknemer moet worden betaald kan vanaf 1 april 2020 worden teruggevorderd bij het UWV. Ongeacht de grootte van het bedrijf. Deze compensatieregeling geldt wél met terugwerkende kracht!

Meer weten over de Wet arbeidsmarkt in balans?

Heeft u vragen over de WAB en de consequenties hiervan voor uw bedrijf? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs via bedrijven@veldhuisadvies.nl of bel 0578-699789. Wij helpen u graag!

Aalt van Boven
Adviseur Grootzakelijk
Dit artikel is geschreven door:

Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

 • * verplicht veld