Veranderingen op de arbeidsmarkt | Veldhuis Advies

Veranderingen op de arbeidsmarkt

Filter

Veranderingen op de arbeidsmarkt

Miljoenennota: Werkgelegenheid stimuleren

De afgelopen periode voerde het kabinet belangrijke hervormingen door, zoals de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de Participatiewet. Het aantal mensen dat een vaste baan krijgt, stijgt voor het eerst sinds 2009. Maar niet alle problemen zijn opgelost. De werkloosheid is gedaald, maar is nog hoog. Méér werk en beter werk blijven belangrijke uitdagingen voor de nabije toekomst. Het beleid van het kabinet voor 2017 richt zich op twee kernwaarden: goed werk en kansen voor iedereen.

Vanaf 21 jaar volwaardig loon

Goed werk begint bij een minimumloon waarvan je kunt rondkomen. Dat geldt ook voor jongeren van 21 jaar die werken en geacht worden financieel zelfstandig te zijn. De huidige vormgeving van het minimumjeugdloon, waarbij jongeren pas vanaf hun 23e recht krijgen op het reguliere wettelijk minimumloon, past daar niet meer bij.

Per 1 juli 2017 wordt de Wet op het minimumloon gewijzigd. De leeftijdsgrens waarop recht bestaat op het volwassenminimumloon wordt verlaagd van 23 naar 22 jaar. Een verdere verlaging naar 21 jaar is voorzien voor 2019. Ook vindt verhoging plaats van de hiervan afgeleide percentages voor het minimumjeugdloon van 18- t/m 21-jarigen.

minimumloon

Om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een laag inkomen te vergroten, is er vanaf 2017 het lage-inkomensvoordeel: een financieel voordeel voor werkgevers die een werknemer in dienst nemen –of houden – die het wettelijk minimumloon verdient of net iets meer. De regeling is eenvoudig: werkgevers hoeven hiervoor geen aanvraag in te dienen. De Belastingdienst betaalt het lage-inkomensvoordeel automatisch uit.

Seizoenswerk; tussenpoos kan teruggebracht worden naar 3 maanden.

De Wet werk en zekerheid is volgens het kabinet een belangrijke stap geweest naar een betere balans tussen “flex” en “vast” op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil knelpunten en onvoorziene effecten nu gaan oplossen. Bijvoorbeeld door aanpassing van de ketenbepaling, waardoor de zogenoemde tussenpoos van zes maanden bij cao kan worden teruggebracht naar drie maanden indien sprake is van seizoensgebonden werk.

En door aanpassing van het Dagloonbesluit werknemers­verzekeringen, waarmee het verzekerd loon voor bijvoorbeeld flexwerkers eerlijker wordt berekend. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid kan het dagloon voor enkele groepen WW-gerechtigden lager uitkomen. Dit betreft starters, herintreders, flexwerkers en werknemers die twee jaar ziek zijn geweest en aansluitend een beroep doen op de WW. Per 1 december 2016 wordt het Dagloonbesluit aangepast met voor deze groepen een dagloon verhogend effect.

Arbeidsongeschiktheid; WGA Eigenrisicodragerschap

Per 1 januari 2017 treedt de Wet verbetering hybride markt in werking. Doel van dit wetsvoorstel is dat werkgevers zich bij de keuze voor een WGA-verzekering meer richten op de effectiviteit van re-integratieactiviteiten en activering van de verzekeraar.

Er veranderen drie wezenlijke aspecten aan eigenrisicodragen WGA. Namelijk:

  • toevoegen van het risico van flexwerkers (wet BEZAVA).
  • invoer van de terugkeerpremie (Wet verbetering hybride markt WGA).
  • het achterblijven van de ‘staartlasten’ bij het UWV (Wet verbetering hybride markt WGA).

Lees meer over de veranderingen in het WGA-risico

Werkende ouders; Kraamverlof en kinderopvang

Het bestaande kraamverlof van twee dagen met behoud van loon wordt uitgebreid. Een wetsvoorstel om dit uit te breiden met drie dagen verlof met een uitkering van het UWV is in voorbereiding. Invoering is voorzien voor 1 januari 2019. Doelgroep van de regeling zijn de echtgenoot/partner van de moeder dan wel degene die het kind erkend heeft. Het verlof zal moeten worden opgenomen binnen vier weken na de dag van de bevalling.

De kinderopvang wordt financieel toegankelijker gemaakt door een verhoging van de kinderopvangtoeslag. Door de intensiveringen veranderen de verhoudingen in de bijdragen in de kosten van kinderopvang: het aandeel van ouders daalt van 38% in 2015 naar 30% in 2017.

 

Veldhuis Advies
Uw financiën, onze zorg!
Dit artikel is geschreven door:

Veldhuis Advies is de grootste organisatie in financieel advies in de regio. Ons bedrijf telt ruim 75 medewerkers. We mogen 18.000 particulieren en 4.000 ondernemers en bedrijven tot onze klantenkring rekenen. Graag geven wij u echter het gevoel, dat u onze enige klant bent. Dan hebben wij ons werk pas goed gedaan.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld