VELDHUIS ADVIES
meer dan alleen goed verzekerd

 

Privacy

Uw persoonsgegevens

Bij het afnemen van een dienst bij Veldhuis Advies zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Uw persoonsgegevens hebben wij nodig bij de uitvoering van onze diensten (inzake hypotheken, verzekeringen en pensioenen). Verder verwerken wij uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen. Bovendien kunnen voor de risicobeoordeling bij schadeverzekeringen door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden.

Wij gaan zeer zorgvuldig te werk bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens en nemen alle voorschriften uit de Wet bescherming persoonsgegevens in acht.

Veldhuis Advies heeft haar verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag (meldingsnummer: 1152496).

Wij kunnen uw gegevens verwerken bij de Stichting Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS),Bordewijklaan 2, 2591 XR  te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyregelement van Stichting CIS.

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet meer benaderen. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij sturen u dan binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens toe. Uw verzoek zullen wij kosteloos verwerken. U kunt zich in beide gevallen schriftelijk wenden tot:

Veldhuis Advies
Postbus 1
8180 AA Heerde

Of maak gebruik van ons Contactformulier.
Vermeld in de brief of e-mail a.u.b. altijd uw naam, adres, postcode en plaats.

Uw bezoek aan onze website

Wij hebben passende maatregelen genomen om bij uw bezoek aan deze site het gebruik ervan te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Om onze website voortdurend te verbeteren, verzamelen wij statistische gegevens over het gebruik van de site.

Veldhuis Advies maakt gebruik van cookies. Deze bevatten echter alleen technische gegevens; er worden geen persoonsgegevens mee verzameld. Lees hierover meer in de disclaimer.

Heeft u een klacht?

Als u een klacht heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze bij ons indienen via ons klachtenformulier.

Wijzigingen in ons privacy beleid

Ons privacy beleid kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten of wetswijzigingen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u onze website bezoekt.