Pensioen Werkgever | Veldhuis Advies

“Een zeker gevoel”

Werkgever

U wilt een goede pensioenregeling voor uw werknemers tegen acceptabele kosten. Wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat u als werkgever de pensioenregeling regelmatig moet controleren en waar nodig aanpassen. Veldhuis Advies helpt werkgevers bij het opzetten, afsluiten en verlengen van een collectieve pensioenregeling voor het personeel.

Aansluiten bij een pensioenregeling?

Ruim 90% van de werkgevers biedt hun werknemers als aanvulling op hun AOW-uitkering een pensioenregeling. Werkgevers die een collectief pensioen aanbieden mogen deze pensioenovereenkomst echter niet zelf uitvoeren: het is verplicht de uitvoering elders onder te brengen. Zelf een pensioenspaarpot of -beleggingsfonds voor uw personeel oprichten en beheren behoort dus niet tot de mogelijkheden. Wel kunt u in veel gevallen kiezen aan welke verzekeringsmaatschappij of Pensioeninstelling u de uitvoering van de pensioenregeling overlaat, hoewel sommige werkgevers gebonden zijn aan een bedrijfstakpensioenfonds (zoals het ABP voor overheidspersoneel).

Bedrijfstakpensioenfonds

Wanneer uw bedrijf binnen een sector met een collectief bedrijfstakpensioenfonds valt, bent u verplicht uw werknemers een pensioenregeling aan te bieden. In totaal is ongeveer 75% van de werknemers in Nederland aangemeld bij een bedrijfstakpensioenfonds. Voorbeelden zijn bedrijven in de bouwsector, de reisbranche of de horeca. In het register pensioenfondsen kunt u nagaan welk fonds voor uw werknemers het pensioen regelt en of deze verplicht is.

Verzekeringsmaatschappij

Is het bedrijfstakpensioenfonds of beroepspensioenfonds in uw geval niet verplicht en wilt u uw organisatie niet vrijwillig aanmelden bij een pensioenfonds? Dan kunt u ook een individuele voorziening aanbieden bij bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij. U en uw werknemers storten maandelijks een bedrag. Aan de meeste verzekerde regelingen kunt u vrijwillig meedoen. De medewerkers worden vervolgens verplicht aangemeld.

PPI (premiepensioeninstelling)

Een PPI is een pensioenuitvoerder die pensioenregelingen uitvoert en pensioenvermogen opbouwt, maar niet zelf het risico draagt. Eigenlijk is de PPI een soort beleggingsinstelling voor pensioenpremies. Anders dan een pensioenfonds, hoeft de PPI geen rekening te houden met dekkingsgraden, premiestijgingen of inflatiecorrecties. Het toezicht is minder strikt dan op een pensioenfonds. Het geld wordt beheerd door professionele beleggers. Werknemers en werkgevers hebben er geen zeggenschap over. Garanties mag een PPI niet geven: risico's komen voor rekening van de deelnemer.

Beroepspensioenfonds

Voor bepaalde beroepsgroepen (zoals notarissen, artsen, havenwerkers en verloskundigen) bestaan er beroepspensioenfondsen. Zit uw organisatie in een van deze sectoren? Dan zijn uw werknemers in sommige gevallen verplicht aangesloten bij dit fonds. In het register pensioenfondsen kunt u nagaan welk fonds uw pensioen regelt en of deze verplicht is.

Ondernemingspensioenfonds

Een aantal grote ondernemingen heeft een eigen pensioenfonds. Het bedrijf heeft in dat geval zelf een ondernemingspensioenfonds opgericht waar medewerkers zich bij kunnen aansluiten.

Algemeen Pensioenfonds

Sinds 2016 worden meerdere kleine pensioenfondsen ondergebracht in een Algemeen Pensioenfonds (APF), ieder met behoud van hun eigen identiteit. Uniek hierbij is dat de uitvoering van deze pensioenen niet op één grote hoop wordt gegooid, maar wordt ondergebracht in verschillende collectiviteitskringen. Deelnemers van zo’n collectiviteitskring delen lusten en lasten met elkaar, maar niet met de deelnemers van de andere kringen. Een Algemeen Pensioenfonds mag alle soorten pensioenregelingen uitvoeren en is mogelijk interessant voor ondernemingspensioenfondsen, middelloon- en eindloonregelingen of beschikbare premieregelingen.
Lees meer.

Hoe wordt een pensioenregeling opgebouwd?

Zodra u heeft besloten om uw medewerkers aan te sluiten bij een pensioenregeling zijn er nog steeds veel keuzes die U moet maken. De meeste werkgevers kiezen er bijvoorbeeld voor om te voorzien in een nabestaandenpensioen of premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

1. De basis: Ouderdomspensioen

De eerste keuze die u maakt is de keuze voor een ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen is het pensioen dat uw werknemer ontvangt nadat de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Deze wordt uitgekeerd door het pensioenfonds, de premiepensioeninstelling of de verzekeraar en is de basis voor de rest van het werknemerspensioen.

2. Hoogte verplichte eigen bijdrage van de werknemer?

De eigen bijdrage van een werknemer is verplicht in een pensioenregeling. De hoogte van deze bijdrage wordt in een collectieve afspraak tussen werkgever en alle werknemers vastgelegd (en goedgekeurd door de OR). Werknemers betalen vaak een derde tot de helft van de pensioenpremie via een eigen bijdrage. De kosten voor u als werkgever blijven op die manier beperkt, maar uw werknemer bouwt wel een volwaardig pensioen op.

3. Mogelijkheid bieden tot vrijwillig bijsparen?
Medewerkers kunnen een eenmalige storting doen of een vast bedrag per maand storten om op die manier een groter bedrag bijeen te sparen. Bied u uw medewerkers de mogelijkheid om bij te sparen, dan kan een werknemer zelf bepalen of hij premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid wil meeverzekeren voor het deel dat hij of zij vrijwillig bijspaart.
4. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid?
Wanneer een medewerker arbeidsongeschikt raakt en (gedeeltelijk) niet meer kan werken, bouwt een medewerker voor het deel dat hij of zij niet meer werkt ook geen pensioen op. Met de premievrijstelling voorkomt u dat de pensioenopbouw van de medewerker in gevaar komt bij arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar neemt de premiebetaling voor het pensioen van u over voor het gedeelte dat de medewerker arbeidsongeschikt is verklaard door het UWV.

Aanvullende WIA excedentverzekering bij arbeidsongeschiktheid? De WIA-uitkering wordt door de overheid uitgekeerd wanneer een medewerker arbeidsongeschikt raakt. Deze uitkering bedraagt maximaal 70% van het laatstverdiende salaris. Met de WIA excedentverzekering ontvangt de medewerker een extra uitkering indien hij/zij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt.

Aanvullende WGA hiaatverzekering bij arbeidsongeschiktheid? Voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten geldt de regeling “Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)”. Voor het gedeelte dat een werknemer arbeidsongeschikt is bevonden, wordt een uitkering verstrekt. Het andere gedeelte moet hij/zij zelf zien te verdienen. De WGA hiaatverzekering biedt een periodieke uitkering aan gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers die minder dan 50% van hun resterende verdiencapaciteit benutten.

5. Nabestaandenpensioen bij overlijden?
Vult u de pensioenregeling van uw medewerkers aan met een nabestaandenpensioen? Dan wordt er na de dood van de werknemer pensioen uitgekeerd aan zijn of haar nabestaanden. Dit kan bestaan uit een pensioen voor de achterblijvende partner en/of voor de achterblijvende kinderen.

Aanvullende Anw-hiaatverzekering na overlijden? Wanneer uw medewerker geboren is voor 1950, een kind heeft onder de 18 jaar of voor meer dan 45% arbeidsongeschikt is, dan heeft hij/zij recht op de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Dit is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van de partner (of voor wezen). Als de medewerker niet aan de voorwaarden voldoet ontvangt hij/zij deze uitkering van de overheid niet en ontstaat er dus een tekort (hiaat). U kunt dat voorkomen door een Anw-hiaatverzekering af te sluiten. Deze is bedoeld als extra aanvulling op het inkomen van de nabestaanden van de werknemer als deze geen recht heeft op de Anw.

6. Deeltijdpensioen mogelijk maken?
Hoe staat u als werkgever tegenover oudere werknemers die minder gaan werken? In veel gevallen kunt u met het faciliteren van deeltijdpensioen het ziekteverzuim onder oudere werknemers terugdringen. Als oudere werknemers minder dagen gaan werken, kunnen zij er in veel gevallen voor kiezen om een deel van hun pensioen alvast te laten uitkeren om het gat in inkomen op te vangen. Dit is afhankelijk van de pensioenregeling of verzekeraar waar het pensioen is ondergebracht. Het is goed om hier dan ook rekening mee te houden bij een keuze voor een collectief pensioen.

Interesse in een collectief pensioen?

Graag kijken we samen met u naar de pensioenmogelijkheden die u uw werknemers het beste kunt bieden. Ook kunnen we u bij staan bij een goede communicatie rondom de pensioenregeling. Naast dat dit wettelijk verplicht is, levert dit wellicht ook een goed werkgeversimago op. Een goede pensioenregeling kan ook nieuwe werknemers aantrekken.

Ja! Ik wil meer informatie
over collectief pensioen

Interesse in een collectief pensioen?

Dienstverleningsdocumenten

Een advieskantoor bepaalt zelf de hoogte van de kosten van de werkzaamheden die daaraan zijn gekoppeld. Het dienstverleningsdocument (DVD) bevat een overzicht van de kosten voor financieel advies en een beschrijving van de werkzaamheden. De dienstverleningsdocumenten die van toepassing zijn bij ons hypotheekadvies zijn als volgt:

Pensioenvraag werkgever

Meer informatie over collectief pensioen?


Neem contact met ons op!

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

0578 - 211 000 pensioen@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld