Pensioen in eigen beheer wordt definitief afgeschaft | Veldhuis Advies

Pensioen in eigen beheer wordt definitief afgeschaft

Filter

Pensioen in eigen beheer wordt definitief afgeschaft

Pensioenadviseur Zwolle

Miljoenennota: Einde pensioen in eigen beheer

Het pensioen voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) is speciaal. Daarvoor gelden afwijkende juridische- en fiscale regels. Zo kan een DGA zijn pensioenaanspraken laten uitvoeren door zijn eigen BV. We spreken dan van pensioen in eigen beheer (PEB).

Door de fiscale regelgeving en ontwikkelingen van de rentestand leidt PEB in de praktijk tot knelpunten. Er is een groot verschil ontstaan tussen de fiscaal voorgeschreven waarde van het pensioen (op basis van een rekenrente van 4%) en de werkelijke waarde van deze aanspraken (op basis van de actuele rente). Door de hoge commerciële waarde van de pensioenverplichting mag de BV in veel gevallen geen dividend uitkeren. Ook bij scheiding of herverzekering van de pensioenaanspraken geeft dit problemen. Vanwege deze knelpunten diende staatssecretaris Wiebes op Prinsjesdag een wetsvoorstel in om PEB met ingang van 1 januari 2017 af te schaffen.

Volgens dit wetsvoorstel kan de DGA vanaf 2017 geen PEB meer opbouwen. Opbouw van een verzekerd pensioen is nog wel mogelijk. Veel DGA’s zijn al gestopt met de opbouw van PEB. DGA’s die dat nog niet hebben gedaan moeten dit, vanwege de gewijzigde wetgeving, vóór 1 januari 2017 doen. Daarvoor is een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) nodig.

Om de knelpunten met betrekking tot opgebouwde pensioenaanspraken in eigen beheer snel op te lossen, stelt Wiebes overgangsrecht voor. Dit overgangsrecht is ingrijpend. In 2017, 2018 of uiterlijk 2019 moet de DGA beslissen wat hij gaat doen met zijn tot 1 januari 2017 in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken.

Keuzemogelijkheden DGA

Een DGA die vóór 1 januari 2017 pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd kan het volgende doen: zijn pensioen afkopen, omzetten in een oudedagsvoorziening bij de BV of premievrij maken.

Als de DGA kiest voor optie 1 of 2 mag hij volgens het wetsvoorstel zijn pensioen eerst verminderen (afstempelen). Het pensioen wordt zodanig afgestempeld dat de commerciële waarde gelijk is aan fiscale waarde op het moment van de afkoop of omzetting. Door het afstempelen vermindert de DGA zijn opgebouwde pensioenaanspraken vaak voor meer dan de helft. De vermindering van het pensioen door afstempeling vindt fiscaal geruisloos plaats als dit op hetzelfde moment gebeurt als de afkoop of de omzetting in een oudedagsvoorziening.

De DGA die gebruik maakt van de afkoopregeling of PEB omzet in een oudedagsvoorziening moet de Belastingdienst hierover informeren. Ook moet de (voormalige) partner van de DGA instemmen met de afstempeling en met de afkoop of omzetting in een oudedagsvoorziening.

Afkoop of omzetting in een oudedagsvoorziening is ook mogelijk bij een pensioen in eigen beheer dat al is ingegaan.

infographic_pensioeneigenbeheer

1. Afkoop pensioen

Als de DGA zijn pensioen heeft afgestempeld en afkoopt, moet hij over de fiscale waarde inkomstenbelasting betalen. Hij hoeft niet de volledige waarde aan te geven in box 1. Afhankelijk van het tijdstip van afkoop geldt een belastingkorting. Deze ziet er als volgt uit:

Afkoop in het jaar Korting IB Belaste waarde
2017 34,5% 65,5%
2018 25,0% 75,0%
2019 19,5% 80,5%
2020 e.v. 0,0% 100,0%

De korting geldt alleen voor de waarde van het pensioen dat per ultimo 2015 in eigen beheer werd gehouden. De aangroei in 2016 mag de DGA wel afkopen, maar daarover moet hij dan volledig belasting betalen. De DGA moet, om voor de korting in aanmerking te komen, zijn hele in eigen beheer gehouden pensioen afkopen. Over de afkoopwaarde is de DGA tot 2019 geen revisierente verschuldigd.

Voorbeeld
Een DGA heeft in eigen beheer een oudedagspensioen opgebouwd van € 25.000 per jaar. De fiscale reserve voor dit pensioen bedraagt eind 2015 € 200.000 en eind 2016 € 220.000. De commerciële waarde bedraagt eind 2016 € 540.000. De DGA besluit de opgebouwde aanspraak begin 2017 af te kopen. De DGA moet de afkoopwaarde aangeven in zijn aangifte inkomstenbelasting 2017. Hij geeft hiervan in box 1 aan € 151.000 (= 65,5% van € 200.000 + € 20.000). Als de gemiddelde inkomstenbelastingheffing 50% bedraagt, betaalt de DGA over de afkoopwaarde € 75.500 aan inkomstenbelasting. De rest is vrij besteedbaar vermogen. De BV moet loonheffing inhouden over  € 151.000. Deze loonheffing kan de DGA verrekenen met de inkomstenbelasting.

2. Omzetting in oudedagsverplichting

DGA’s die hun PEB niet kunnen of willen afkopen kunnen ook kiezen om hun pensioen fiscaal geruisloos om te zetten in een oudedagsverplichting bij de BV. Ook deze omzetting gaat tegen de fiscale waarde. Dat betekent dat ook in dit geval de DGA een heel groot deel van zijn pensioenaanspraak prijsgeeft (afstempelt). Na de omzetting in een oudedagsverplichting kan de DGA nog steeds besluiten deze af te kopen. Als dat gebeurt vóór 2020 is dezelfde kortingsregeling van toepassing als hiervoor beschreven. Ook hoeft hij geen revisierente te betalen.

De BV moet de oudedagsverplichting te zijner tijd omzetten in een lijfrente bij een bank, verzekeraar, beleggingsinstelling of -onderneming of zelf aan de DGA een uitkering in termijnen doen. De uitkering in termijnen door de BV mag niet eerder ingaan dan vijf jaar voor de AOW-leeftijd van de DGA en moet uiterlijk ingaan twee maanden na deze leeftijd. De duur van de uitkering is ten minste 20 jaar plus het aantal jaren dat de uitkering ingaat voor de AOW-leeftijd.

Voorbeeld
Dezelfde DGA als hiervoor besluit zijn PEB begin 2017 om te zetten in een oudedagsverplichting bij de BV. In dat geval zet de BV de fiscale waarde van de pensioenverplichting begin 2017 om in een oudedagsverplichting. Deze verplichting bedraagt begin 2017 € 220.000. De BV moet deze verplichting wel jaarlijks oprenten met de marktrente. Uiterlijk op de AOW-leeftijd van de DGA moet de BV de verplichting omzetten in een periodieke uitkering voor de DGA.

3. Pensioen premievrij maken

Hiervoor is al aangegeven dat DGA’s vóór 1 januari 2017 hun PEB premievrij moeten maken. Anders is de totale pensioenaanspraak per die datum belast. Zolang de DGA zijn PEB daarna niet afkoopt of omzet in een oudedagsvoorziening bij de BV, blijft het PEB in stand. Het PEB groeit niet verder maar de DGA en de BV blijven wel zitten met de knelpunten. Ook moet de BV de reserve jaarlijks actuarieel oprenten. In veel gevallen moet de BV ook rekening houden met indexatie van de opgebouwde premievrije aanspraken.

Verzekerd pensioen

Het wetsvoorstel voorziet niet in een tegemoetkoming bij afkoop van een verzekerd pensioen. Ook biedt het voorstel niet de mogelijkheid om de opgebouwde waarde in eigen beheer – net als bij de omzetting in  een oudedagsvoorziening bij de BV – tegen fiscale waarde in te brengen in een pensioenverzekering.

Bij de huidige wetgeving kunnen DGA’s beslissen om een verzekerd pensioen over te hevelen naar eigen beheer. Doorgaans werken verzekeraars hieraan onder bepaalde voorwaarden mee. Na 2016 kan deze overdracht niet meer fiscaal geruisloos plaatsvinden. In dat geval moet de DGA over het pensioenkapitaal inkomstenbelasting en 20% revisierente betalen. De overdragende verzekeraar is inhoudingsplichtig. De DGA die alsnog in 2016 zijn pensioenkapitaal laat overdragen aan de BV mag dit ook afkopen of omzetten in een oudedagsvoorziening bij de BV. In dit geval geldt geen belastingkorting omdat deze aanspraken op 31 december 2015 niet in eigen beheer werden gehouden. Bij deze afkoop is de DGA geen revisierente verschuldigd.

Voorbeeld
In 2016 draagt een DGA zijn verzekerd pensioenkapitaal groot € 540.000 over aan zijn BV. Op basis van de verzekeringstarieven kan hij voor dit kapitaal een ouderdomspensioen aankopen van € 25.000. Eind 2016 moet de BV deze aanspraak fiscaal waarderen op € 220.000. Over het verschil tussen de overdrachtswaarde en de fiscale waarde moet de BV vennootschapsbelasting voldoen. De DGA kan nu zijn pensioen afkopen. Bij een gemiddelde ib-heffing van 50% bedraagt de inkomstenbelasting dan € 110.000. De DGA kan de pensioenverplichting in eigen beheer ook omzetten in een oudedagsvoorziening.

Overige maatregelen PEB

Afkoop of omzetting van PEB geeft geen ruimere mogelijkheden voor aftrek van lijfrentepremies. Immers de factor A (aangroei van pensioen) wijzigt niet. Hierdoor ontstaat dus geen extra reserveringsruimte.

Als de aandelen van het eigen beheerlichaam in handen zijn van anderen, bijvoorbeeld de kinderen van de DGA, leidt afstempelen gevolgd door afkoop of omzetting in een oudedagsvoorziening tot een waarde stijging van de aandelen van de BV. Een dergelijke waardestijging wordt gezien als een bevoordeling waarover schenkingsbelasting is verschuldigd. Dit geldt ook als de aandelen al enige tijd in handen zijn van die anderen.

 

Benieuwd wat voor u de beste optie is? Neem vandaag nog contact met ons op via tel. 0578 – 211 000 of fp-desk@veldhuisadvies.nl.

Veldhuis Advies
Uw financiën, onze zorg!
Dit artikel is geschreven door:

Veldhuis Advies is de grootste organisatie in financieel advies in de regio. Ons bedrijf telt ruim 75 medewerkers. We mogen 18.000 particulieren en 4.000 ondernemers en bedrijven tot onze klantenkring rekenen. Graag geven wij u echter het gevoel, dat u onze enige klant bent. Dan hebben wij ons werk pas goed gedaan.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld