Overheidsplannen Jeugd en Gezin | Veldhuis Advies

Overheidsplannen Jeugd en Gezin

Filter

Overheidsplannen Jeugd en Gezin

Head DenHaag

Sinds de verkiezingen van maart 2017 is het huidige kabinet demissionair en handelt het de lopende zaken af. De begroting van het kabinet voor 2018 staat in het teken van de uitvoering en implementatie van bestaand beleid. Hieronder worden een aantal beleidsplannen verder toegelicht.

Partnerbegrip aangepast

Op grond van het huidige partnerbegrip is het mogelijk dat volwassen pleegkinderen of kinderen voor wie de verzorgende ouder in enig jaar kinderbijslag heeft ontvangen samen met die ouder onder het partnerbegrip vallen. Dat kan nadelige effecten hebben voor de zorgtoeslag voor de heffing van inkomstenbelasting. Het wetsvoorstel leidt ertoe dat het mogelijk wordt dat deze kinderen op verzoek niet als partner worden aangemerkt.

Huwelijkse voorwaarden en de erf- en schenkbelasting

Tot 1 januari 2018 geldt voor het aangaan van een huwelijk zonder huwelijkse voorwaarden de algehele gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat echtelieden al hun vermogen en inkomsten delen. Vanaf 1 januari 2018 geldt de beperkte gemeenschap van goederen als standaard. Dat betekent dat het voorhuwelijkse privévermogen (bezittingen en schulden) evenals erfenissen en giften die tijdens het huwelijk worden verkregen, tot het privévermogen van de echtgenoten blijven behoren. Tot de beperkte gemeenschap behoren de goederen die afzonderlijk of tezamen staande het huwelijk zijn verkregen en de goederen die voor het huwelijk aan de partners gezamenlijk toebehoorden.

Het is mogelijk om huwelijkse voorwaarden overeen te komen bij het aangaan van het huwelijk. Die huwelijkse voorwaarden kunnen ook een algehele gemeenschap van goederen zijn. Het kabinet past de wet aan om te voorkomen dat door het aangaan of wijzigen van de huwelijkse voorwaarden erfrecht of schenkingsrecht verschuldigd wordt. De hoofdregel wordt dat zowel het aangaan van huwelijkse voorwaarden als het wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk slechts tot heffing van schenkbelasting leidt voor zover het aandeel van de minst vermogende in het totale vermogen hoger wordt dan 50% of het aandeel van de meest vermogende in het totale vermogen toeneemt. Er wordt dus geen schenking geconstateerd indien het aandeel van de meest vermogende echtgenoot in het totale vermogen niet toeneemt en het aandeel van de minst vermogende in het totale vermogen door de verkrijging niet uitkomt boven 50% van het totale vermogen. Dit geldt ook voor ongehuwd samenwonenden die een notarieel samenlevingscontract hebben. Het totale vermogen bestaat uit beide privé vermogens en het gemeenschappelijke vermogen.

Verbeteren gemeentelijke schuldhulpverlening

In het bijzonder is er aandacht voor het terugdringen van armoede onder kinderen. Doel is dat alle kinderen in Nederland mee kunnen doen op het gebied van sport, cultuur, school en sociale activiteiten, ook kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Hiervoor is met ingang van 2017 jaarlijks € 100 miljoen extra beschikbaar gesteld. Gemeenten ontvangen daarvan € 85 miljoen. De bestuurlijke afspraken die over de inzet van deze middelen zijn gemaakt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) worden in 2018 geëvalueerd.

Wijzigen financiering kinderopvang

Goede kinderopvang draagt bij aan de arbeidsparticipatie van ouders, maar ook aan de ontwikkeling van het kind. Goede en betaalbare kinderopvang is daarbij van groot belang.

Het kabinet wil de financiering van de kinderopvang wijzigen naar een systeem van directe financiering. Dit systeem is gebaseerd op twee geldstromen: de Rijksoverheid bekostigt kinderopvangorganisaties rechtstreeks, en ouders betalen een eigen bijdrage afhankelijk van hun inkomen. Het systeem komt in de plaats van de huidige kinderopvangtoeslag. De geldstromen van en naar ouders worden hiermee beperkt, wat de risico’s van onverwachte nabetalingen en terugvorderingen verkleint. In aanloop naar de indiening en behandeling van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer vinden investeringen plaats waarvoor in de begroting van 2018 middelen zijn gereserveerd.

Om de kwaliteit van de kinderopvang te borgen en de verschillen in de kwaliteitseisen van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang te verkleinen treden per 2018 de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang en de Wet harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in werking. Daarnaast wordt in 2018 het personenregister ingevoerd waarin alle personen die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben voor hun rol in de kinderopvang zich moeten inschrijven. De huidige continue screening van de vaste medewerkers wordt uitgebreid met tijdelijke medewerkers (stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen) en met mensen die structureel aanwezig zijn op de opvanglocatie tijdens opvanguren.

De Tweede Kamer verklaarde dat ingediende wetten op het gebied van kinderopvang en zwangerschaps- en bevallingsverlof controversieel. Daardoor heeft het kabinet plannen hieromtrent in de ijskast gezet.

Minimumjeugdloon verhoogd

Om beter aan te sluiten bij veranderende sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen en bij wat internationaal gangbaar is, is het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd. Dit gebeurt in stappen. Vanaf 1 juli 2017 hebben werknemers vanaf 22 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon. Een verdere verlaging naar 21 jaar is voorzien voor 2019. Ook vindt verhoging plaats van de hiervan afgeleide percentages voor het minimumjeugdloon van 18- t/m 21-jarigen.

Jeugdloon afbeelding

Veldhuis Advies
Uw financiën, onze zorg!
Dit artikel is geschreven door:

Veldhuis Advies is de grootste organisatie in financieel advies in de regio. Ons bedrijf telt ruim 75 medewerkers. We mogen 18.000 particulieren en 4.000 ondernemers en bedrijven tot onze klantenkring rekenen. Graag geven wij u echter het gevoel, dat u onze enige klant bent. Dan hebben wij ons werk pas goed gedaan.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld