VELDHUIS ADVIES
denkt in mogelijkheden en alternatieve oplossingen

 

Kwaliteit

Veldhuis Advies is van mening dat in haar bedrijfsvoering de klant centraal dient te staan en dat uitsluitend financiële producten aanbevolen dienen te worden die kwaliteit bieden en passen bij de klant. Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid.

Toezicht door de Autoriteit Financiële Markten

Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) die ons een vergunning heeft gegeven voor het bemiddelen op de volgende gebieden: schadeverzekeringen, levensverzekeringen, hypothecair krediet, consumptief krediet, elektronisch geld, spaarrekeningen, betaalrekeningen en pensioenverzekeringen. Ons kantoor is ingeschreven in het register voor financieel dienstverleners onder nummer 12017573. Registratie is een wettelijke verplichting. Het register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl)

AANSLUITING BIJ KWALITEITSORGANISATIES

Lidmaatschap Adfiz

Veldhuis Advies is lid van Adfiz. Adfiz staat voor Adviseurs in Financiële Zekerheid en is de grootste branchevereniging voor onafhankelijke financiële intermediairs in Nederland. Samen met haar leden maakt Adfiz zich sterk voor laagdrempelige en betaalbare toegang tot onafhankelijk en betrouwbaar advies. 

Financieel dienstverleners die lid zijn van Adfiz willen zich kwalitatief onderscheiden. Zij kiezen er met hun lidmaatschap actief en vrijwillig voor te voldoen aan een aantal lidmaatschapseisen, die hen onderscheidend maken in de markt en die de klant meer zekerheid geeft. 

Zo onderschrijft Veldhuis Advies als lid van Adfiz de Adfiz-Code van onafhankelijk advies en de Adfiz Integriteitscode.

Andere kwaliteitskeurmerken

Naast het lidmaatschap van Adfiz is ons kantoor ook aangesloten bij:

  • Stichting Assurantie Registratie (SAR)
  • Erkenningsregeling Registermakelaars in Assurantiën (RMiA)
  • Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH)
  • Federatie Financieel Planners (FFP)
  • De Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD)

Dit betekent dat wij zijn aangesloten bij organisaties die van hun leden een bepaalde kwaliteitsnorm eisen. Deze norm geldt zowel voor het advies, als voor de wijze van advisering en de wijze waarop de vakkennis van medewerkers op peil wordt gehouden. Onze medewerkers bekwamen zich in hun vak via permanente educatie.

Samenwerking volmachtbedrijf

Veldhuis Advies kan in volledige vrijheid de producten van een groot aantal verzekeraars en banken adviseren. Bij de selectie van partijen bij wie wij producten voor onze klanten inkopen, laten wij ons leiden door de kwaliteit van de product- en polisvoorwaarden enerzijds en de premie en kosten anderzijds. Maar ook letten wij op de wijze waarop en de snelheid waarmee de productaanbieder schades afwikkelt en (polis)aanvragen of mutaties verwerkt.

Veldhuis Advies werkt samen met Veldhuis Verzekeringen, statutair Unipolis BV.

Veldhuis Verzekeringen heeft van Aegon, De Amersfoortse, ASR, DAS-Rechtsbijstand, Delta Lloyd, Europeesche Verzekeringen, Monuta, Nationale Nederlanden en Reaal een volmacht verkregen. Dat wil zeggen dat Veldhuis Verzekeringen bij diverse verzekeringsvormen zelf bevoegd is nieuwe verzekeringen te accepteren, polissen op te maken en schades te behandelen. Door de intensieve samenwerking met Veldhuis Verzekeringen kan effectiever worden gewerkt. Bovendien zijn wij hierdoor in staat maatwerk te leveren aan onze klanten.

Tezamen met Veldhuis Verzekeringen zijn voor zowel de particulier als de ondernemer diverse ‘Zekerplannen’ ontwikkeld waar alle producten en diensten in een overzichtelijk pakket zijn ondergebracht. Deze pakketten kenmerken zich door excellente voorwaarden tegen een concurrerende prijs.

Indien wij een advies geven over een te sluiten verzekering of andere financiële dienst dan kiezen wij om bovengenoemde redenen bij voorkeur voor de producten van één van de negen verzekeraars waarvoor Veldhuis Verzekeringen als gevolmachtigde optreedt. Voorop staat echter altijd dat de geadviseerde producten aansluiten bij uw wensen.

Samenwerking NLG

Veldhuis Advies is aangesloten bij NLG, een samenwerkingsverband van 13 regionale advieskantoren in Nederland. Door deze samenwerking kunnen zij expertise delen, efficiënter inkopen en interessante proposities ontwikkelen voor haar klanten. NLG ontwikkelt voornamelijk werkgeversdiensten zoals HRM en ARBO dienstverlening. En daarnaast biedt NLG ook (werknemers)verzekeringen in volmacht aan.

De merken van NLG op een rijtje:

Klachtenprocedure

Als bemiddelaar behartigt Veldhuis Advies de belangen van haar klanten en als gevolmachtigd agent behartigt Veldhuis Verzekeringen de belangen van de verzekeraar. Hoewel wij onze bemiddeling- en volmachtactiviteiten in verschillende juridische entiteiten uitoefenen, is er geen volledige functiescheiding. Het kan dus voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als bemiddelaar en onze functie als gevolmachtigd agent. De bemiddelaar bewaakt in voorkomende (conflicterende) gevallen uw belangen, terwijl wij de belangen van de verzekeraar bewaken. Als zij er samen niet uitkomen wordt overleg gepleegd met de verzekeraar.

Aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Wij kennen een interne klachtenprocedure en zijn daarnaast aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Komen wij er samen niet uit dan kunt u uw klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Wij zijn onder aanvaarding van het bindend besluit aangesloten bij dit Klachteninstituut.

Klachtenformulier

Klachten over het door u ontvangen advies of de bemiddelingsactiviteiten dient u in eerste instantie te melden bij Veldhuis Advies, via onderstaand formulier. Wij zullen uw klacht onderzoeken en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van uw klacht inhoudelijk reageren.