Ziekteverzuimverzekering drogisterijen | Veldhuis Advies

Ziekteverzuimverzekering Drogisterijen

Samen met de Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB) hebben we een mantelovereenkomst kunnen sluiten ten behoeve van de ziekteverzuimverzekering bij De Goudse. Deze werkt optimaal samen met de arbo-dienstverlening van Remedium, het verzuimloket van de KNDB. De ziekteverzuimverzekering dekt de loondoorbetalingskosten van de eerste twee ziektejaren van verzuimende werknemers. Dankzij de overeenkomst genieten drogisterijen die aangesloten zijn bij de KNDB van een aantrekkelijk pakket aanvullende voorwaarden, zoals een ruim budget voor advies over re-integratie en preventie, extra interventiebudget, wachtlijstbemiddeling en het meeverzekeren van werkgeverslasten tot 25% bovenop de loonsom.

Waarom uw ziekteverzuimverzekering bij Veldhuis Advies?

Het is van belang dat u uw bedrijf goed beschermt tegen risico’s. Sommige zaken dient u verplicht te verzekeren, andere zijn optioneel. De KNDB heeft via Veldhuis Advies een mantelovereenkomst afgesloten met De Goudse voor de ziekteverzuimverzekering. De verzuimverzekering van De Goudse dekt niet alleen uw loondoorbetalingsplicht wanneer een werknemer ziek wordt, maar besteedt ook aandacht aan verzuimpreventie en re-integratie. Inmiddels maken al vele collega’s gebruik van dit aanbod.

De voordelen van de samenwerking met Veldhuis Advies

 • Advies op maat voor uw personeelsbestand.
 • Direct en persoonlijk contact.
 • Opzegservice.
 • Interessante voorwaarden via De Goudse.
 • Korte lijnen met Remedium.

De belangrijkste pluspunten van de mantelovereenkomst

 • De dekking sluit precies aan bij de loondoorbetalingsverplichting in de CAO van de drogisterijenbranche. Zo krijgt u automatisch de juiste uitkering.
 • Omdat de contactpersonen van Remedium bekend zijn met de drogisterijbranche, bent u zeker van goede zorg voor uw medewerkers.
 • U heeft recht op € 4.000,- re-integratiebudget per zieke werknemer.
 • U kunt voor vragen of advies over het voorkomen van uitval en het begeleiden van werknemers tijdens hun re-integratieproces altijd terecht bij uw persoonlijke VerzuimCoach van De Goudse. 
 • De KNDB heeft i.s.m. Veldhuis Advies heeft een scherpe premie bedongen.

Neem contact met ons op!

Derk Lodiers
Grootzakelijk adviseur

Pillen

Veelgestelde vragen

Waar staat KNDB voor?

Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB) is de brancheorganisatie voor zelfstandige drogisterijondernemers. De KNDB vertegenwoordigt de aangesloten leden niet alleen in de cao-onderhandelingen, binnen stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) en Remedium, maar is er ook voor persoonlijke vragen en voor interessante voordeelregelingen. Kortom, de KNDB ondersteunt haar leden door belangenbehartiging, individueel advies en financieel voordeel.

Lees meer

Wat houdt de mantelovereenkomst precies in?

De voordelen voor deelnemers aan zowel de mantelovereenkomst ziekteverzuimverzekering Veldhuis Advies en verzuimloket Remedium:

 • Deelnemers aan de mantelovereenkomst ziektewetverzekering Veldhuis Advies die tevens gebruik maken van Remedium, is een budget van € 4.000 per werknemer beschikbaar dat inzetbaar is op advies van de casemanager van Remedium voor re-integratie en preventie.
 • Extra interventiebudget is eventueel beschikbaar in overleg met de casemanager van Remedium en met Veldhuis Advies op basis van een kosten-/batenanalyse.
 • Oversluitactie door Veldhuis Advies. Premie volgens offerte, gemiddeld voordeliger als de huidige premie op de ziekteverzuimverzekering per 01-01-2016, dit voor de duur van de mantelovereenkomst.
 • Indien de ziekteverzuimverzekering is afgesloten via Veldhuis Advies wordt er 50% vergoed op de nota van een BHV cursus en de herhalingen, bijvoorbeeld via BHV.nl.
 • Wachtlijstbemiddeling indien het relevant is voor het terugdringen van de duur van het ziekteverzuim.
 • Standaard wordt er uit gegaan van een loondoorbetalingsverplichting van 100% t/m week 26, 90% van week 27 t/m 52 en 80% voor het tweede ziektejaar, met daarbij de kanttekening dat bij voldoende re-integratie-inspanning door de werknemer de loondoorbetaling in het tweede jaar 90% blijft (cao-regeling), bij een eigen risicotermijn van twee weken.
 • Diverse mogelijkheden tot het verzekeren van andere percentages en wachttermijnen.
 • Werkgeverslasten zijn tot 25% mee te verzekeren bovenop de loonsom.
 • Aanvullende dekkingen voor het personeel van de Remedium-deelnemers, zoals WIA verzekeringen, zijn eenvoudig bij te verzekeren.
 • Het WGA Eigen Risicodragerschap (ERD) is eenvoudig te verzekeren in combinatie met de ziekteverzuimverzekering. Het budget voor direct inzetbare interventies wordt verhoogd na het sluiten van de WGA ERD Verzekering. Deze verzekering dient dan te worden afgesloten via Veldhuis Advies. KNDB adviseert echter om geen WGA ERD verzekering (meer) af te sluiten en terug te gaan naar (of te blijven in) het publieke bestel (UWV).
Bij welke verzekeraar is de ziekteverzuimverzekering ondergebracht?

Speciaal voor de leden van de KNDB heeft Veldhuis Advies een mantelovereenkomst gesloten bij De Goudse. Deze mantel biedt scherpe premies, goede interventievergoedingen
en een optimale koppeling met het verzuimloket Remedium.

De Goudse wil de beste ondernemersverzekeraar van Nederland worden. Met producten en diensten die financiële risico’s inzichtelijk maken en afdekken. En met een excellente dienstverlening. Zodat ondernemers zorgelozer en succesvoller kunnen ondernemen. Wij zijn ervan overtuigd dat hun belangen het best zijn gewaarborgd bij een onafhankelijke adviseur, zoals Veldhuis Advies, die werkt op basis van integraal risicomanagement. Daarom ondersteunen wij adviseurs actief bij het ontwikkelen van hun visie en vaardigheden op dit gebied.

Lees meer

Wat is de toegevoegde waarde van Remedium?
 • Vanaf de eerste ziektedag ondersteuning door de casemanager met als doel het ziekteverzuim terug te dringen en ervoor te zorgen dat de ondernemer voldoet aan de eisen van verzuimbegeleiding van de Wet verbetering Poortwachter.
 • De Remedium-deelnemers worden maximaal ondersteund bij re-integratieactiviteiten. Denk hierbij aan het inzetten van gespecialiseerde dienstverleners om een zieke medewerker snel en verantwoord weer aan het werk te krijgen. Vooral door te kijken wat de medewerker nog wel kan.
 • Vaste casemanagers welke bekend zijn met de drogisterijbranche.
 • Begeleiding en overdracht bij WIA instroom door Remedium.
 • Alles is gericht op het terugdringen van de schadelast, middels eenvoudige procedures, snelle interventies en een goede accurate verzuimbegeleiding.

Lees meer

Aantrekkelijke regelingen bij Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen
Medio 2013 is de stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen (DID) opgericht, een samenwerking van werkgeversorganisatie Koninklijke Nederlandse Drogisten Bond (KNDB) en werknemersorganisatie CNV Vakmensen. DID stelt zich ten doel de inzetbaarheid van werknemers bij zelfstandige drogisterijondernemers te bevorderen. Hiervoor maakt zij gebruik van de resterende VUT-gelden en de interventiegelden, opgebracht door zelfstandige drogisterijondernemers. De activiteiten die DID faciliteert zijn uitgegroeid tot een scala aan dienstverlening, ook voor de ondernemers. De regelingen van DID:
 • Minder werken regeling voor 64-plussers Werknemers van 64 kunnen vanaf twee jaar voor de ingangsdatum van hun ouderdomspensioen (AOW) in aanmerking komen voor de minder werken regeling. Zij kunnen 25% minder werken, tegen hun volledige brutoloon. DID financiert 25% van dit brutoloon (plus wg-lasten) aan de werkgever.
 • Werk naar Werk begeleidingstraject In geval van bedrijfssluiting, reorganisatie, surseance of faillissement kan de werkgever ten behoeve van zijn werknemer een beroep doen op Stichting DID ter financiering van een werk naar werk-begeleidingstraject. Dit begeleidings- en/of opleidingstraject kan bestaan uit (om)scholing, outplacement, sollicitatietraining en andere trajecten die de arbeidsmobiliteit van de werknemer bevordert. Per 3 augustus 2015 is deze regeling ook beschikbaar gekomen voor de ondernemers zelf die over zijn gegaan tot bedrijfssluiting.
 • Loopbaanplein drogisterijen Een talentcentrum waar werknemers kunnen werken aan hun eigen talenten en ontwikkeling.
 • Financiering verzuimoplossingen Financiële steun bij het voorkomen en verkorten van verzuim o.a. door interventies, mediation, omscholing, spoor 2 trajecten e.d.
 • Loonaanvullingen bij WIA/WAO Loonaanvulling in geval van WIA/WAO volgens artikel 7.2 van de CAO drogisterijbranche.
 • Slachtofferhulp via DOeN Zelfstandige drogisterijondernemers en hun personeel kunnen in geval van traumazorg (agressie, bedrijfsongeval, overval, etc.) een beroep doen op Slachtofferhulp DOeN via telefoon 088 - 51 50 700.
 • Continuïteit bedrijfsvoering / vervanging ondernemer Zelfstandige drogisterijondernemers die geconfronteerd worden met tijdelijke en uitzonderlijke omstandigheden kunnen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming ten behoeve van de continuering van de bedrijfsvoering. In te zetten voor de tijdelijke inhuur van bijvoorbeeld een vervangend (assistent) bedrijfsleider.
Werkgevers en werknemers die aanspraak willen maken op de gelden dienen te voldoen aan de statuten en het reglement van stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen. Meer info via www.stichtingDID.nl en www.loopbaanpleindrogisterijen.nl.
Samenwerkingsdriehoek KNDB, Veldhuis Advies en Remedium

Samenwerkingsdriehoek KNDB, Veldhuis Advies en Remedium

De KNDB is de werkgeversorganisatie voor zelfstandige drogisterijondernemers. Zij ondersteunt haar leden met totaaloplossingen op het gebied van algemene belangenbehartiging, individueel advies en financieel voordeel. Zo participeert de KNDB in het verzuimloket Remedium en gebruikt zij haar kennis om gunstige mantelovereenkomsten te sluiten die toegesneden zijn op de wensen en behoeften van de zelfstandige drogisterijondernemers. Hierdoor is de KNDB samen met Veldhuis Advies een gunstige ziekteverzuimverzekering voor haar leden overeengekomen. Het risico van de verzekering wordt door Veldhuis Advies ondergebracht bij De Goudse. De leden die tevens gebruik maken van verzuimloket Remedium, genieten van extra gunstige voorwaarden.

Meer informatie over de KNDB

Downloads