Help, ik ga met pensioen! | Veldhuis Advies

Help, ik ga met pensioen!

Filter

Help, ik ga met pensioen!

Pensioen

Wat komt er allemaal bij kijken als u met pensioen gaat?

Wanneer u met pensioen gaat, moet u ervoor zorgen dat u weet waar u recht op heeft. Daarnaast is het ook handig om te weten hoeveel geld u nodig heeft om van te kunnen leven. En zo zijn er meer zaken waar u rekening mee moet houden op het moment dat u afscheid neemt van uw arbeidzame bestaan.

AOW

De AOW-leeftijd schuift telkens op. Dit jaar ligt de AOW-leeftijd op 66 jaar. De komende jaren stijgt de AOW-leeftijd verder naar minimaal 67 jaar en drie maanden. De AOW-leeftijd valt niet automatisch samen met de pensioenleeftijd.

Wanneer krijgt u AOW?

Pas 5 jaar van tevoren weten we precies wanneer we recht hebben op AOW.

Voor de volgende jaren is dat moment bekend:

AOW en leeftijd

Bent u na 30 september 1956 geboren?
Dan kunt u met de tool op www.svb.nl een schatting maken van uw AOW-leeftijd op basis van de toekomstige levensverwachting.

Pensioen

Met ingang van 2018 wordt er voor de opbouw van pensioen vanuit gegaan dat het pensioen pas op 68-jarige leeftijd ingaat. Door deze leeftijd met een jaar op te schuiven, wordt het bedrag dat vanaf 2018 jaarlijks maximaal aan pensioen opgebouwd mag worden lager.

Voor reeds opgebouwd pensioen heeft deze wijziging geen gevolgen. Maar wist u dat de AOW-leeftijd niet automatisch samenvalt met de pensioenleeftijd? De meeste pensioenuitvoerders hebben de officiële pensioenleeftijd de afgelopen jaren verhoogd van 65 naar 67 jaar. En als u wilt, kunt u nog steeds op uw 65ste met pensioen. Houd er echter wel rekening mee dat als u de pensioendatum naar voren haalt, de uitkering op jaarbasis lager zal zijn. Hoeveel lager, dat hangt af van uw specifieke pensioenregeling. Vraag dat dus na bij uw pensioenuitvoerder.

Zorg er in ieder geval voor dat u geen pensioen misloopt. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staat bij welke pensioenuitvoerders u pensioen heeft opgebouwd. Check de bedragen bij uw pensioenuitvoerder. Pensioen moet u zelf aanvragen. Meestal krijgt u daarvoor enkele maanden voor de pensioeningangsdatum automatisch een aanvraagformulier. Heeft u niets ontvangen? Neem dan contact op met de pensioenuitvoerder!

TIP: Het is de moeite waard om u in uw pensioen te verdiepen en er het maximale uit te halen. Kent u de mogelijkheden al van schuiven met de pensioendatum, hoog/laag-pensioen, deeltijdpensioen en uitruil van pensioen? We helpen u graag bij het in kaart brengen van de mogelijkheden!

Lijfrente

Wellicht heeft u voor de aanvulling van uw pensioen (bancaire) lijfrentes afgesloten. Plan de uitkeringen op basis van uw inkomensplaatje. De insteek is daarbij in principe: betaal over de uitkeringen zo min mogelijk belasting. Kijk echter niet alleen naar de fiscale aspecten. Als het inkomen niet hoog is, moet er voldoende vrij beschikbaar vermogen zijn om het inkomen aan te vullen tot het moment dat het lijfrentekapitaal gaat uitkeren. Een goede planning begint met het maken van een overzicht van al uw (bancaire) lijfrentes en uw overige inkomen.

Meer dan 80 procent van de verzekeraars is bezig met de aansluiting op www.stichtingdepoliskluis.nl, een initiatief van het Verbond van Verzekeraars. U kunt hier dus veel lijfrenteverzekeringen terugvinden. Bankspaarproducten zijn echter geen verzekeringen. Check dus ook goed uw eigen administratie. Vergeet niet dat informatie soms alleen digitaal beschikbaar is en/of per mail aan u verzonden wordt.

Voor het afsluiten van een lijfrenteverzekering of het openen van een bankspaarrekening moet u tegenwoordig betalen. Als onafhankelijk adviseur spreken we vooraf duidelijk af wat de kosten zijn en of u behoefte heeft aan advies of alleen maar het afsluiten van een product ('Execution only').

TIP: Veel mensen met een lijfrentepolis die vóór de AOW-leeftijd vrijvalt, kiezen er uiteindelijk voor om de uitkeringsfase pas na de AOW-leeftijd te laten ingaan. In de tussentijd vullen ze hun inkomen aan met box 3-vermogen. Dat is slim: door eerst het eigen box 3-vermogen op te eten, betalen ze minder vermogensrendementsheffing.

Belastingvoordelen

Speciaal Belastingtarief
In het jaar dat u voor het eerst AOW ontvangt, geldt een speciaal laag belastingtarief over de eerste 34.000 euro. Dat tarief is afhankelijk van de maand waarin uw AOW ingaat en wordt berekend op basis van het aantal maanden dat u wel en het aantal maanden dat u geen AOW-premie meer verschuldigd bent. Hoe later in het jaar uw AOW ingaat, hoe hoger dat speciale tarief dus zal zijn: wie in november 2018 voor het eerst AOW krijgt, betaalt over 10/12 van het box 1-inkomen het tarief voor wie jonger is dan de AOW-leeftijd en over 2/12 het tarief voor AOW’ers. Als u het hele jaar AOW ontvangt, hoeft u helemaal geen AOW-premie meer te betalen. Dat scheelt 17,9 procent over de eerste 34.000 euro. Met de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd gaat dit verlaagde belastingtarief steeds later in. Wie pensioen vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd laat uitkeren, profiteert voor dat stuk van zijn pensioen dus niet van dit verlaagde tarief.
TIP: Zijn AOW, pensioen en lijfrente samen minder dan € 34.000? Laat uw pensioen en lijfrente dan zoveel mogelijk uitkeren na het jaar waarin u de AOW-leeftijd bereikt.
Fiscaal partners
Als hoofdregel geldt dat de partner met het hoogste inkomen het best de aftrekposten kan opvoeren. Voor AOW’ers met een fiscaal partner die de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, gaat deze regel niet automatisch op. Wie als AOW’er een inkomen heeft van 34.000 euro, betaalt niet meer dan 22,95 procent belasting over zijn inkomen. De jongere partner met een inkomen van bijvoorbeeld 17.000 euro betaalt tot zijn AOW-leeftijd een hoger percentage: 36,55 procent. Het kan daarom gunstiger zijn om aftrekposten dan in de aangifte van de jongere partner op te voeren.
TIP: Behalve de hoogte van de tarieven spelen nog meer factoren een rol bij het verdelen van de aftrekposten. Doe daarom altijd elektronisch aangifte: op die manier kunt u direct vaststellen welke verdeling het meest oplevert.
Inhouding loonheffing
Iedere inhoudingsplichtige — of dat nu de SVB is, het pensioenfonds of de bank of verzekeraar waar u uw lijfrente heeft ondergebracht — houdt belasting in alsof u verder geen inkomsten ontvangt. Elk van deze instanties rekent dus over de eerste 20.000 euro het laagste belastingtarief. Aan het eind van het jaar telt de Belastingdienst alle door u ontvangen pensioenen, uitkeringen en eventuele verdiensten op en laat daar het schijventarief op los. De uitkomst van deze berekening wordt vergeleken met het bedrag dat al op uw inkomen is ingehouden. Bent u meer schuldig dan er is ingehouden — en dat is vaak zo — dan volgt een naheffing.
TIP: U kunt de naheffing voorkomen door het aanvragen van een voorlopige aanslag. Krijgt u er jaarlijks al een? Stuur dan een wijzigingsverzoek in via <a href="http://www.belastingdienst.nl">www.belastingdienst.nl</a>. Uw inkomenssituatie is immers veranderd.
Heffingskortingen
Omdat AOW’ers geen AOW-premie meer hoeven af te dragen, hebben ze geen recht meer op het deel van de heffingskortingen dat betrekking heeft op die AOW-premie en zijn de kortingen op de te betalen belasting dus iets lager. Maar AOW’ers hebben in een aantal gevallen wel recht op een tweetal ‘eigen’ heffingskortingen:
  • Als het eigen verzamelinkomen (dat is het inkomen in box 1, 2 en 3 tezamen) niet hoger is dan € 36.346, heeft u voor het belastingjaar 2018 recht op de hoge ouderenkorting van € 1.418 (bij een hoger inkomen is de ouderenkorting € 72). Wie meer dan € 36.346 verzamelinkomen heeft (al is het maar een euro), betaalt dus (1.418 – 72 =) € 1.346 méér belasting. Plan uw inkomsten en aftrekposten dus zorgvuldig.
  • Wie het hele jaar of een deel van het jaar recht heeft op een AOW-uitkering voor alleenstaanden, heeft ook recht op de alleenstaande-ouderenkorting van € 423. Hiervoor geldt geen inkomenseis.

TIP: Hoog/laag-pensioen, een langere looptijd voor de lijfrente-uitkering en het verdelen van vermogen in de aangifte zijn voorbeelden van methoden om uw verzamelinkomen zo te plannen dat u de hoge ouderenkorting kunt krijgen. 
Aftrekken bancaire lijfrente
Pensioentekort Wie net de AOW-leeftijd bereikt heeft, kan ter aanvulling van het pensioen mogelijk nog een aantal jaren een aftrekbaar bedrag in een bancaire lijfrente storten. Uiteraard kan alleen pensioentekort worden gerepareerd dat is ontstaan in de jaren voor het bereiken van de AOW-leeftijd. Hoeveel u in 2018 precies kunt aftrekken, kunt u in de loop van dit jaar berekenen op de site van de Belastingdienst. Stortingen voor pensioentekort dat langer dan acht jaar geleden is ontstaan, kunt u niet meer aftrekken. Kies alleen voor een bancaire lijfrente als u kunt aftrekken tegen een hoger belastingtarief dan het tarief waartegen de uitkeringen belast zullen zijn.
TIP: Pensioentekort repareert u in de regel het best vóór het bereiken van de AOW-leeftijd (in verband met het hogere belastingtarief). Maar als u net een te hoog verzamelinkomen heeft voor recht op de hoge ouderenkorting, kan het nuttig zijn deze aftrekpost te gebruiken als u al AOW ontvangt!
Ziektekosten
Heeft u een (gezamenlijk) drempelinkomen dat niet hoger is dan 34.404 euro, dan mag u een extra bedrag aan specifieke zorgkosten (ziektekosten) aftrekken. Wie op 1 januari 2018 de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, mag in 2018 van de specifieke zorgkosten (met uitzondering van de uitgaven voor genees- en heelkundige hulp en de reiskosten in verband met ziekenbezoek) 40 procent extra opvoeren. Voor de AOW’er ligt dat percentage een stuk hoger (op 113 procent), waardoor het makkelijker is om boven de drempel voor aftrekbare specifieke zorgkosten te komen.
TIP: De AOW’er profiteert sneller van deze aftrekpost. Bewaar dus altijd afspraakkaarten (in verband met het aantonen van uw ritten) en bonnen van door uzelf betaalde voorgeschreven geneesmiddelen en andere zorgkosten.
Wisselend inkomen
Rond de pensioendatum wisselt het inkomen vaak sterk. Het inkomen is relatief hoog zolang men werkt, dan wellicht tijdelijk erg laag als men vervroegd stopt met werken en vervolgens maximaal circa 70 procent van wat men ooit verdiende. De kans is daarom groot dat het aanvragen van middeling loont. Bij middeling wordt de te betalen belasting opnieuw uitgerekend. U spreidt uw bruto inkomen dan over drie jaren, waarna op het gemiddelde bruto inkomen het belastingtarief wordt losgelaten.
TIP: Met behulp van de middelingscalculatoren op www.fiscalert.nl kunt u eenvoudig uitrekenen welk middelingstijdvak voor u het best geschikt is. Wie in het middelingstijdvak de AOW-leeftijd heeft bereikt, krijgt te maken met een afwijkende berekening. De middelingscalculatoren houden hier rekening mee.
Toeslagen
De wisselingen in inkomen hebben ook gevolgen voor uw recht op toeslagen. Ze zijn immers afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Als het gaat om huurtoeslag gelden voor AOW’ers bovendien afwijkende regels. Check dus bij elke wijziging of u nog/weer recht heeft op toeslagen. En geef wijzigingen direct door op www.toeslagen.nl .

Plan uw uitgaven

Zeker in de eerste jaren van uw pensionering is het van belang uw inkomsten en uitgaven goed te monitoren. Sommige uitgaven zullen wegvallen, denk bijvoorbeeld aan de reiskosten naar uw werk. Andere komen erbij, bijvoorbeeld als u meer gaat uitgeven aan hobby’s of vakantie of de energierekening omdat u vaker thuis bent. Kunt u leven van uw inkomen of moet u daarnaast uw vermogen aanspreken? Moet u ook leven van uw vermogen, dan is het goed om dat zorgvuldig te plannen zodat u niet te snel op uw vermogen inteert.

Meer inzicht

Om meer inzicht te krijgen in uw benodigde leefruimte en uw werkelijke pensioenuitkering kunt u een financiële planning laten maken. Naast bovenstaande aandachtsgebieden kijkt onze adviseur samen met u ook naar andere inkomensbronnen, zoals uw eigen vermogen en het verlagen van uw vaste lasten (zoals uw hypotheek). Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via tel. 0578-211000 of pensioen@veldhuisadvies.nl.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld