Gevolgen miljoenennota voor pensioenen | Veldhuis Advies

Gevolgen miljoenennota voor pensioenen

Filter

Gevolgen miljoenennota voor pensioenen

Head DenHaag

Kleine pensioenen

Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen

Kleine pensioenen met een waarde minder dan € 474,11 bruto (2018) worden vaak vóór pensioeningangsdatum afgekocht, omdat pensioenuitvoerders onevenredig veel kosten moeten maken om deze aanspraken te blijven administreren. Door het voortijdig afkopen van kleine pensioenen is het voor met name mensen die in korte dienstverbanden werken moeilijk om een adequaat pensioen op te bouwen. Sinds 2018 is afkoop van nieuw klein pensioen alleen nog maar mogelijk bij ingang van het pensioen en niet meer bij uitdiensttreding of einde deelneming. Met ingang van 2019 kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioenen bij dienstverlating of daarna, automatisch overdragen naar de nieuwe uitvoerder van de deelnemer. Vanaf dat moment is afkoop van een klein pensioen voor pensioeningang niet meer mogelijk. Hierbij geldende uitgangspunten:

 • De pensioenuitvoerder mag zelf de keuze maken om klein pensioen automatisch over te dragen naar een nieuwe uitvoerder.
 • Iedere pensioenuitvoerder is verplicht om mee te werken aan binnenkomende waardeoverdrachten van klein pensioen.
 • De huidige opschortende werking bij onderdekking van een pensioenfonds geldt niet bij deze automatische waardeoverdracht.
 • Gewezen deelnemers met een klein pensioen kunnen geen bezwaar maken tegen de automatische waardeoverdracht.
 • Omdat de gewezen deelnemer geen actieve rol heeft bij de waardeoverdracht van zijn kleine pensioen zal de informatie-uitwisseling tussen de uitvoerders plaatsvinden via het pensioenregister.

Pensioen kleiner dan 2 euro per jaar

Vanaf 1 januari 2019 vervallen pensioenen kleiner dan € 2 per jaar van rechtswege. De pensioenuitvoerder mag deze hele kleine pensioenen schrappen uit de administratie. De deelnemer heeft dan niet langer recht op dit pensioen. De pensioenuitvoerder is wel verplicht om in het jaarverslag te vermelden wat de totale waarde en bestemming is van de pensioenaanspraken die in enig jaar zijn vervallen. Voor heel klein pensioen dat vóór 1 januari 2019 is ontstaan, heeft de pensioenuitvoerder de keuze om deze te laten vervallen of te blijven administreren.

Lees ook: Let op: hele kleine pensioenen vervallen per 1 januari

Pensioen bij scheiding

In 2019 wordt er een wetsvoorstel over pensioen bij scheiding ingediend bij de Tweede Kamer. Hierin wordt ten eerste voorgesteld dat het ouderdomspensioen straks automatisch wordt verdeeld bij een scheiding, tenzij de ex-partners andere afspraken hebben gemaakt. Ten tweede wordt voorgesteld om de verdeelmethode aan te passen, zodat conversie de nieuwe standaard wordt. Hierdoor krijgen beide ex-partners een eigen pensioenaanspraak en is er geen levenslange afhankelijkheid (op pensioenterrein) meer. En ten derde staat in het voorstel dat de hoogte van het bijzonder partnerpensioen alleen over de huwelijkse periode wordt vastgesteld. Het betreft een wetsvoorstel van de Minister van SZW en de Minister voor Rechtsbescherming.

Korting van pensioen op WW-uitkering

In de Werkloosheidswet (WW) is de hoofdregel dat pensioen (ouderdoms-, pre- en vroegpensioenuitkeringen) geheel in mindering wordt gebracht op de WW-uitkering. De korting van de WW-uitkering met inkomen, zoals pensioen, is geregeld in het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (AIB). Het AIB benoemt een beperkt aantal uitzonderingen op de hoofdregel. In de volgende twee situaties vindt er geen verrekening van het pensioen plaats:

 • Indien en voor zover de uitkeringsgerechtigde een deeltijdpensioen ontvangt vóór het intreden van de werkloosheid en dat deeltijdpensioen samenhangt met een eerder verlies van arbeidsuren. Wanneer de uitkeringsgerechtigde vervolgens (volledig) werkloos wordt, vindt geen verrekening plaats van dit ingegane deeltijdpensioen met de WW-uitkering.
 • Wanneer het pensioen voortvloeit uit een parallelle dienstbetrekking ten opzichte van de dienstbetrekking waaruit de betrokkene werkloos is geworden.

Vanaf 1 mei 2018 wordt de WW-uitkering ook niet gekort wanneer:

 • Pensioen al wordt ontvangen voorafgaand aan de dienstbetrekking waaruit de betrokkene werkloos is geworden.
 • Pensioen dat al eerder in aanmerking is genomen voor een WW-uitkering. De ratio hierachter is dat het onbillijk wordt geacht om ouderdomspensioen met meerdere (volgtijdelijke) WW-uitkeringen te verrekenen.

De uitbreiding van de uitzonderingen komt er kortweg op neer dat ook pensioenuitkeringen die voortvloeien uit een andere dienstbetrekking dan waaruit de werkloosheid ontstaat, niet in mindering komen op de WW-uitkering.

Verzamelwet pensioenen 2019

Het is de bedoeling dat de Verzamelwet de pensioenwetgeving verbetert. De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2019. Het wetsvoorstel Verzamelwet Pensioenen omvat onder meer wijzigingen in het kader van de volgende onderwerpen:

 • Waardeoverdracht.
 • Gegevenslevering DNB.
 • Overbruggingspensioen.
 • Medezeggenschap kleine ondernemingen.
 • Premiebetaling op basis van feitelijk verloonde bedragen per maand.

Meer weten? Vraag onze pensioenadviseurs via pensioen@veldhuisadvies.nl of tel. 0578-211000.

Veldhuis Advies
Uw financiën, onze zorg!
Dit artikel is geschreven door:

Veldhuis Advies is de grootste organisatie in financieel advies in de regio. Ons bedrijf telt ruim 75 medewerkers. We mogen 18.000 particulieren en 4.000 ondernemers en bedrijven tot onze klantenkring rekenen. Graag geven wij u echter het gevoel, dat u onze enige klant bent. Dan hebben wij ons werk pas goed gedaan.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

 • * verplicht veld