Gevolgen miljoenennota voor gezinnen | Veldhuis Advies

Gevolgen miljoenennota voor gezinnen

Filter

Gevolgen miljoenennota voor gezinnen

Head Tweedekamer

Geboorteverlof

Per 1 januari 2019 wijzigt de Wet arbeid en zorg op twee onderdelen. Het pleegzorg- en adoptieverlof wordt met twee weken verlengd tot zes weken. Gedurende het verlof, dat voor beide ouders geldt, wordt een uitkering verstrekt ter hoogte van het (maximum)dagloon. Gelijktijdig wordt het huidige kraamverlof (nu twee dagen met behoud van loon) uitgebreid tot geboorteverlof met een omvang van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met behoud van loon. Dit wordt gerealiseerd met de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG).

Recht op het verlof, vanaf dan geboorteverlof genaamd, heeft de echtgeno(o)t(e) of de geregistreerd partner van de moeder, degene die ongehuwd met haar samenwoont of degene die het kind heeft erkend. Het verlof moet worden opgenomen binnen vier weken na de dag van de bevalling. Per 1 juli 2020 kan het geboorteverlof worden aangevuld met vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof. Tijdens het aanvullende geboorteverlof krijgt de werknemer een uitkering ter hoogte van 70% van zijn (maximum)dagloon.

Kinderopvang

Goede kinderopvang draagt bij aan de arbeidsparticipatie van ouders, maar ook aan de ontwikkeling van het kind. Goede en betaalbare kinderopvang is daarbij van groot belang. Het kabinet investeert daarom vanaf 2019 maar liefst € 248 miljoen structureel in de betaalbaarheid van de kinderopvang. De kinderopvangtoeslag voor zowel eerste als tweede en volgende kinderen wordt verhoogd, waardoor bijna alle ouders hogere toeslag krijgen van de Belastingdienst en kinderopvang betaalbaarder wordt. Daarnaast wil het kabinet grote geldschulden als gevolg van de kinderopvangtoeslag voorkomen door verbeteringen in de kinderopvangtoeslag door te voeren. De verbetervoorstellen richten zich op het aanpakken van de problematiek als gevolg van terugvorderingen bij ouders.

Op 1 januari 2018 trad de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang in werking. Met de maatregelen uit die wet wordt een kwaliteitsverbetering gerealiseerd en wordt de ontwikkeling van het kind meer centraal gesteld. Een aantal eisen uit deze wet gaat in per 1 januari 2019. Er komt één pedagogisch medewerker per drie baby’s. Dat is nu nog één pedagogisch medewerker per vier baby’s. De beroepskracht-kindratio voor kinderen van zeven jaar en ouder wordt versoepeld van één pedagogisch medewerker op tien kinderen, naar één op twaalf.

Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs vanaf studiejaar 2018-2019

De hoogte van het collegegeld kan voor iedereen een financiële drempel zijn. Daarom halveert het kabinet het collegegeld van € 2.060 van eerstejaars studenten, vanaf het studiejaar 2018-2019. Daarnaast wil het kabinet dat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs. Studenten aan een lerarenopleidingen krijgen daarom een extra jaar korting op het collegegeld. De halvering van het eerste jaar collegegeld geldt voor elke student die in of na studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een door de overheid gefinancierde hogeschool of universiteit,
een bacheloropleiding of associate degree-opleiding gaat doen, het wettelijk collegegeld betaalt. Dit geldt voor voltijdstudenten, duale studenten, deeltijdstudenten, studenten aan de Open Universiteit en studenten aan university colleges.

Voor leraren in opleiding gelden vergelijkbare voorwaarden. Ook bij een lerarenmaster is  half collegegeld in het tweede jaar mogelijk, vanaf studiejaar 2021-2022.

Verlaging eigen woningforfait

Doordat de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 versneld verlaagd gaat worden in vier stappen van 3%, krijgen veel belastingplichtigen met een eigen woning de komende jaren minder belasting terug dan waar ze in eerste instantie van waren uitgegaan. De opbrengst van deze versnelling wordt volledig ingezet om het percentage van het eigenwoningforfait te verlagen. De verlaging van het (basis)percentage van het eigenwoningforfait voor woningen met een eigenwoningwaarde van meer dan € 75.000 euro vindt plaats in drie stappen van elk 0,05 procentpunt in de jaren 2020, 2021 en 2023. De percentages voor woningen met een eigenwoningwaarde van € 75.000 of minder worden in die jaren verhoudingsgewijs verlaagd.

Monumentenaftrek wordt een subsidieregeling

De fiscale aftrek voor onderhoud van particuliere rijksmonumentenpanden in de inkomstenbelasting wordt per 2019 omgezet in een subsidieregeling. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Uit het beleidskader van dit conceptbesluit komt het volgende naar voren.

  • De subsidie kan worden aangevraagd door particuliere eigenaren-bewoners van rijksmonumenten.
  • De kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd kunnen voor zowel onderhouds- als restauratiewerkzaamheden zijn. De Leidraad Subsidiabele Instandhoudingskosten vormt de basis voor subsidieverlening.
  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Subsidieaanvragen waarbij de kosten lager zijn dan € 1.000 komen niet voor subsidie in aanmerking.
  • Voor subsidieverstrekking is jaarlijks € 40 miljoen beschikbaar. Als het aantal toe te wijzen subsidieaanvragen in een jaar zo groot is dat dit beschikbare subsidiebedrag zou worden overschreden, wordt het subsidiepercentage van 35% naar beneden bijgesteld.
  • Een eigenaar kan digitaal een subsidieaanvraag indienen in de periode van 1 maart tot en met 30 april, volgend op het kalenderjaar waarin het onderhoud is gedaan. Daarbij moet hij met gespecificeerde facturen aangeven op welke kosten uit de Leidraad Subsidiabele Instandhoudingskosten zijn aanvraag betrekking heeft. Bij werkzaamheden van meer dan € 70.000 moet hij ook een inspectierapport meesturen. De aanvrager krijgt binnen dertien weken bericht op zijn aanvraag.
  • Per jaar kan per particuliere eigenaar-bewoner slechts één aanvraag worden ingediend

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs op fpdesk@veldhuis-advies.nl of tel. 0578-211000.

Veldhuis Advies
Uw financiën, onze zorg!
Dit artikel is geschreven door:

Veldhuis Advies is de grootste organisatie in financieel advies in de regio. Ons bedrijf telt ruim 75 medewerkers. We mogen 18.000 particulieren en 4.000 ondernemers en bedrijven tot onze klantenkring rekenen. Graag geven wij u echter het gevoel, dat u onze enige klant bent. Dan hebben wij ons werk pas goed gedaan.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld