CPB: Geleidelijke uittreding en de rol van deeltijdpensioen | Veldhuis Advies

CPB: Geleidelijke uittreding en de rol van deeltijdpensioen

Filter

CPB: Geleidelijke uittreding en de rol van deeltijdpensioen

Mensen werken steeds langer door. De arbeidsparticipatie van ouderen stijgt op indrukwekkende wijze. Maar op sommige plaatsen piept en knarst het. Hoe houdt men het vol tot aan de hogere AOW leeftijd? Geleidelijke uittreding kan helpen om het werken langer vol te houden. Het is vanuit meerdere opzichten zelfs een logische route richting voltijds pensionering. Voorkeuren van mensen veranderen niet radicaal van de ene op de andere dag en ook gezondheid en de fitheid om te werken veranderen vaak geleidelijk.

Vooral mannen werken in deeltijd

Het werken in deeltijd is onder oudere mannen sterk gestegen. Van de vooroorlogse generaties 60‐plussers werkte 1 op de 14 mannen in deeltijd; van de huidige generaties is dit al 1 op de 6. Deze stijging van deeltijdwerk houdt ongeveer gelijke tred met de stijging van de arbeidsparticipatie. Voor vrouwen lopen verschillende trends door elkaar, waardoor nog weinig is te concluderen over geleidelijke uittreding.

Deeltijd eerder aantrekkelijk bij meer werkuren

Mannen en vrouwen werken vaker in deeltijd naarmate de AOW‐gerechtigde leeftijd nadert. Deeltijdwerk met veel gewerkte uren (20 tot 32 uur per week) is relatief populair bij mensen rond de 62 jaar. Deeltijdwerk met weinig gewerkte uren (minder dan 12 uur per week) komt vaker voor rond de 67 jaar. Bij vrouwen is ook de tussencategorie (12 tot 20 uur) gangbaar, maar dit lijkt eerder gegrond in de algemene voorkeur van vrouwen voor deeltijdwerk dan in een voorkeur voor geleidelijke uittreding.

Hoogopgeleiden werken vaker in deeltijd

De stijging van deeltijdwerk onder oudere mannen geldt voor alle opleidingsniveaus. Het aandeel deeltijdwerk blijft onder hoogopgeleiden (ongeveer 1 op 5) hoger dan onder laag‐ en middelbaar opgeleiden (ongeveer 1 op 7). Ook de stijging per opleidingsniveau houdt ongeveer gelijke tred met de stijgende arbeidsparticipatie.

Aanvullend inkomen bij deeltijd werk

De nieuwe deeltijdwerkers hebben in de regel ofwel geen aanvullend inkomen, ofwel een inkomen uit hun tweedepijlerpensioen. Zij maken steeds minder vaak gebruik van een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Wens voor deeltijdwerk is onveranderd, maar wel 5 jaar verschoven

De discrepantie tussen wens en werkelijkheid in geleidelijke uittreding is na 2006 ongeveer gelijk gebleven. In de meest gebruikelijke uittredingsleeftijden wil steeds ongeveer 1 op de 16 van de in voltijd werkende oudere mannen graag in deeltijd werken. De onvervulde wens betreft zowel werk van 20 tot 32 uur per week als werk van minder dan 12 uur per week; 12 tot 20 uur is bij mannen niet in trek. Het zwaartepunt van de onvervulde wens naar deeltijdwerk is na 2001 vijf jaar opgeschoven. Voor grote deeltijdbanen schuift het van 56 naar 61 jaar; voor kleine deeltijdbanen van 59 naar 64 jaar. Bij vrouwen zien we hetzelfde beeld als bij mannen. Het belangrijkste verschil is dat vrouwen ook belangstelling tonen voor werk tussen de 12 en 20 uur per week.

Stijging in gebruik deeltijdpensioenregelingen

Deeltijdpensioen is een voor de hand liggend instrument om geleidelijke uittreding mogelijk te maken. We zien weliswaar een stijging in het gebruik van deeltijdpensioenregelingen – bij ABP en PGGM verdubbelde het gebruik tussen 2012 en 2015 – maar dat is kennelijk niet voldoende geweest om de onvervulde wens naar geleidelijke uittreding te doen verkleinen.

Kennis vergroten, ook vanuit de werkgever

Als oudere werkenden meer kennis zouden hebben over deeltijdpensioen, dan zou dit de discrepantie tussen wens en werkelijkheid kunnen verkleinen. Met name werkenden met een lage opleiding zijn niet altijd goed op de hoogte van de mogelijkheden voor deeltijdpensioen en de financiële gevolgen ervan. De houding van werkgevers en sociale normen die nog uitgaan van uittreding in één keer remmen het gebruik van deeltijdpensioen waarschijnlijk ook af. Een open vraag is nog of degenen die de grootste onvervulde behoefte hebben aan geleidelijke uittreding wel bediend worden met het instrument deeltijdpensioen.

Wilt u weten welke pensioenregelingen u uw werknemers kunt bieden om geleidelijk uit te treden? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken via tel. 0578-211000 of via pensioen@veldhuisadvies.nl.

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld