De Participatiewet, hoe zit het ook al weer? | Veldhuis Advies

De Participatiewet, hoe zit het ook al weer?

Filter

De Participatiewet, hoe zit het ook al weer?

Participatiewet

De Participatiewet is 1 januari 2015 in het leven geroepen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Hierbij gaat het om mensen die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet, Wajong en Wsw (Wet sociale werkvoorziening). De uitvoering van de Participatiewet ligt bij de gemeenten: die bepalen welke ondersteuning mensen met een arbeidsbeperking nodig hebben.

In de Participatiewet zijn ondersteunende maatregelen opgenomen. Voor werkgevers zijn de volgende instrumenten van belang: de loonkostensubsidie, de proefplaatsing, de no-riskpolis en de jobcoach. Deze instrumenten neem ik graag stuk voor stuk met u door.

Loonkostensubsidie

De werkgever kan een subsidie ontvangen voor een werknemer met een arbeidsbeperking. De bedoeling is dat de werkgever de arbeidsbeperkte werknemer het wettelijk minimumloon betaalt, ook als hij of zij door de beperking(en) niet productief genoeg kan zijn. De gemeente betaalt de werkgever een compensatie voor de verminderde arbeidsproductiviteit.

Proefplaatsing

Onder de Participatiewet bestaat de mogelijkheid om een werknemer met een beperking voor een beperkte periode werk aan te bieden met behoud van uitkering . In deze periode betaalt de werkgever geen loon. Tijdens de proefplaatsing kan de werkgever bekijken of de werknemer geschikt is voor de functie, welke ondersteuning geboden moet worden en wat de loonwaarde van iemand is.

No-riskpolis

Een no-riskpolis voorkomt dat werkgevers bij ziekte het loon van een werknemer moeten doorbetalen. Let op: de kosten van de re-integratie blijven wel voor rekening van de werkgever!

Jobcoach

Een gemeente kan een werknemer met een arbeidsbeperking persoonlijke ondersteuning aanbieden bij het verrichten van de aan de werknemer opgedragen taken, bijvoorbeeld in de vorm van een jobcoach.

125.000 garantiebanen

De Participatiewet wordt geflankeerd door de Wet banenafspraak en quotum arbeid beperkten.
In het sociaal akkoord hebben sociale partners en overheid de afspraak gemaakt om tussen 2014 en 2026 in totaal 125.000 garantiebanen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Deze afspraak is niet vrijblijvend: als blijkt dat er onvoldoende garantiebanen worden gerealiseerd, wil de regering een quotumregeling invoeren.

Quotum arbeid beperkten

Het quotum arbeid beperkten houdt in dat elke organisatie met 25 werknemers of meer verplicht wordt om een bepaald percentage van haar personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een arbeidsbeperking.

Huidige stand van zaken

Het beleid van het vorige kabinet wordt grotendeels voortgezet door het huidige kabinet.
Wel komen er extra faciliteiten voor mensen met een psychische beperking. In de praktijk blijkt dat werkgevers mensen met een psychische beperking minder gauw aannemen dan mensen met een lichamelijke beperking.

Meer mogelijkheden voor mensen met een beperking

De bereidheid om mensen met een psychische beperking aan te nemen neemt toe als duidelijk is wat de concrete mogelijkheden en beperkingen van deze specifieke persoon zijn. Daarom wordt de samenwerking tussen gemeenten, UWV een GGZ geïntensiveerd. Herstel en re-integratie gaan zo samen op.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat het budget voor activering en dienstverlening voor arbeid beperkten wordt verhoogd. Omdat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om meer beschutte werkplekken te organiseren, maatwerk te bieden richting werk of werkgevers te ‘ontzorgen’ kunnen meer mensen met een beperking betaald werk verrichten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de veranderingen binnen de Participatiewet en wat deze veranderingen voor u als werkgever (kunnen) betekenen? Neem dan contact met ons op via bedrijven@veldhuisadvies.nl of tel. 0578-699789

Margreet Mulder
Casemanager CRoV
NLG Arbo
Dit artikel is geschreven door:

Als casemanager haalt Margreet de meeste voldoening uit het bij elkaar brengen van de belangen van zowel de werkgever, als de zieke werknemer. Met oog voor de persoonlijke en emotionele kanten van langdurig ziek zijn. Margreet is Casemanager met Regie op Verzuim en teamleider bij NLG Arbo, de inhouse Arbo-dienstverlener bij Veldhuis Advies.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op


Direct contact

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Bel dan op werkdagen tussen 08.00 en 17.30 uur met Veldhuis Advies of maak gebruik van het contactformulier.

(0578) 699 760 info@veldhuisadvies.nl

Klik hier om een schade te melden.

  • * verplicht veld