VELDHUIS ADVIES
heeft zijn vak echt begrepen

 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Veldhuis Adviesgroep B.V., gevestigd te Heerde aan de Sportlaan 4a, 8181 BE, hierna te noemen: ‘Veldhuis’ en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Veldhuis en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of vennoten en/of personen niet meer voor Veldhuis werkzaam zijn. De wederpartij van Veldhuis is degene aan wie Veldhuis enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst tot dienstverlening heeft gesloten. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn en deze wederpartij zal hierna worden aangeduid als de “opdrachtgever”.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Veldhuis gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Veldhuis gesloten overeenkomsten waarbij Veldhuis zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Veldhuis zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 Indien partijen blijkens enig schriftelijk document van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken hebben gemaakt, prevaleren die andersluidende afspraken. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Veldhuis slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Veldhuis en opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden. De nietige bepaling zal dan worden vervangen door een geldige bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige bepaling.

Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht etc.
2.1 Productoffertes en producttarieven van Veldhuis zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker.

2.2 Aan door Veldhuis gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van opdrachtgever, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan Veldhuis een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

2.3 Door Veldhuis aan opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan Veldhuis een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

2.4 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door Veldhuis verstrekte prognoses ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van financiële producten met een beleggings- en/of investeringscomponent. Deze prognoses vormen slechts een indicatie. Veldhuis staat niet in voor de juistheid van prognoses die door de financiële instelling bij dergelijke producten worden verstrekt.

2.5 Aan Veldhuis verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Veldhuis, niet tot resultaatverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.6 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Veldhuis een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Veldhuis is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd.

2.7 Elke aan Veldhuis verstrekte opdracht komt uitsluitend tot stand met Veldhuis en wordt door Veldhuis uitgevoerd ook als het de bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij Veldhuis werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.8 Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt benoemd, zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden en andere rechtverkrijgenden.

Artikel 3: Communicatie

3.1 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per e-mail dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van Veldhuis, aan Veldhuis heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, van (een medewerker van) Veldhuis heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Veldhuis wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) Veldhuis heeft bereikt.

3.2 Digitale, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Veldhuis aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Veldhuis gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Veldhuis het tegendeel blijkt.

3.3 Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan Veldhuis bekend heeft gemaakt, mag Veldhuis erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e- mailadres.

Artikel 4: Inschakeling derden

4.1 Het is Veldhuis toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

4.2 Voor zover Veldhuis bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van van derden afkomstige adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij bij het inschakelen van derden tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Veldhuis is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

4.3 Veldhuis is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 4.2 bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 5: Honorarium en betaling

5.1 Partijen spreken bij het sluiten van de overeenkomst af op welke wijze het honorarium van Veldhuis wordt voldaan. Het voor haar dienstverlening aan Veldhuis toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan opdrachtgever door de aanbieder in rekening te brengen bedragen of er kan tussen Veldhuis en opdrachtgever een uurtarief, een vast honorarium of abonnement worden overeengekomen, dan wel een combinatie daarvan.

5.2 Veldhuis is gerechtigd haar tarieven, waaronder begrepen eventuele abonnementskosten, jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgaande van basisjaar 2006 = 100, dan wel volgens een vast percentage zoals overeengekomen door Veldhuis en opdrachtgever.

5.3 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan de opdrachtgever doorberekend. Veldhuis is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Veldhuis beïnvloeden.

5.4 In het geval Veldhuis werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door opdrachtgever moet worden voldaan alvorens Veldhuis start met de uitvoering van de opdracht.

5.5 Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 21 dagen na de factuurdatum op de door Veldhuis voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

5.6 Indien opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft over te gaan. Veldhuis is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van de opdrachtgever.

5.7 Verrekening door de opdrachtgever van het door Veldhuis gefactureerde honorarium en/of premies met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Veldhuis uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in recht onherroepelijk is vastgesteld.

5.8 Indien de opdrachtgever het verschuldigde honorarium en/of premie niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever daardoor, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd worden. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan

Veldhuis te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de wettelijk vastgestelde buitengerechtelijke incassokosten.

5.9 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.10 Veldhuis zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij de opdrachtgever in rekening te brengen op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in de artikelen 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing. 5.11 Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Veldhuis aanleiding geeft, is Veldhuis bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

5.12 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Veldhuis op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6: Termijnen

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Veldhuis opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 7: Medewerking door de opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Veldhuis die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer etc. van opdrachtgever, dat Veldhuis haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

7.2 Veldhuis kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op hem rustende zorgverplichting voldoen indien opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen dienst of opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Veldhuis zijn gesteld, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Veldhuis bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van deze overeenkomst.

7.4 De opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Veldhuis verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat Veldhuis meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de opdracht moet besteden, belast Veldhuis het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan opdrachtgever.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Veldhuis

8.1 Iedere aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Veldhuis alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Veldhuis bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van

Veldhuis wordt uitgekeerd, inclusief het door Veldhuis te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt. 8.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Veldhuis in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid, contractueel en buiten contractueel, van Veldhuis alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Veldhuis bij de uitvoering van de opdracht

ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien Veldhuis geen honorarium voor haar dienstverlening aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Veldhuis en de hare beperkt tot de door de aanbieder aan opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

8.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever en de in artikel 2.8 genoemde vertegenwoordigers. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.4 Veldhuis is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5 Veldhuis is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Veldhuis gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Veldhuis kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

8.6 Veldhuis is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Veldhuis verzonden (e-mail)berichten Veldhuis niet hebben bereikt.

8.7 Veldhuis is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Veldhuis, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8 Veldhuis is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een door opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.

8.9 Veldhuis is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de aanbieder er niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of niet tijdig bij de notaris in depot staan.

8.10 In het geval Veldhuis adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een beleggings- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft Veldhuis een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. Veldhuis is nimmer aansprakelijk voor schade aan de zijde van opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of het (tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is Veldhuis niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.

8.11 Veldhuis is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade, waaronder begrepen gederfde omzet en/of gederfde winst. 8.12 Indien Veldhuis verzekeringen overneemt van een ander intermediair is Veldhuis niet eerder aansprakelijk (met inachtneming van dit artikel 8) ter zake van deze verzekeringen dan vanaf het moment waarop Veldhuis een redelijke tijd heeft gehad om de status daarvan door te nemen en een advies uit te brengen.

8.13 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Veldhuis voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.14 De opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Veldhuis indien Veldhuis zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Veldhuis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Veldhuis redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Veldhuis ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Veldhuis geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Veldhuis kan worden gevergd.

Artikel 10: Klachteninstituut

10.1 Veldhuis is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.012690. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

10.2 Veldhuis conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegd geschil een bedrag van € 25.000,- (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Veldhuis de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

Artikel 11: Verval van recht

11.1 Klachten met betrekking tot door Veldhuis verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat de opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Veldhuis, te worden ingediend bij Veldhuis. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichting van opdrachtgever op.

11.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Veldhuis verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 12: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens
12.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

12.2 Door de opdrachtgever aan Veldhuis verstrekte persoonsgegevens zullen door Veldhuis niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen en dergelijke, behoudens voor zover Veldhuis op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

12.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglijst en dergelijke van Veldhuis, zal Veldhuis de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

13.1 Veldhuis behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de

uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Veldhuis.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op alle door Veldhuis uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de rechtbank van het arrondissement waar Veldhuis gevestigd is bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

14.3 Veldhuis is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Veldhuis tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt, beheersen deze vanaf de door Veldhuis genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

AV 2012-11